Veebilehe ja elektrooniliste teenuste kasutamise tingimused

Need kasutustingimused (edaspidi “Kasutustingimused”) kehtivad Mandatum Life’i veebilehe ja elektrooniliste teenuste (“Teenus”) kasutajatele. Selles kontekstis viitavad veebileht ja veebiteenused E-Life’i ja Varahaldusveebi teenusele. Käesolevate kasutustingimuste tähenduses kasutatakse mõistet “veebiteenus”, kui kavatsetakse viidata üksnes internetiteenusele.

Eespool nimetatud Mandatum Life’i teenuste kasutajad on . Äriklientide esindaja on kasutaja, nagu on viidatud käesolevates Kasutustingimustes, kui ta tegutseb esindatava ettevõtte nimel.

Kanal Kasutaja
Veebileht www.mandatumlife.ee/lv/lt Avatud kõigile kasutajatele
E-life’i kliendikeskkond (veebiteenus) Mandatum Life’i lepingulistele klientidele
Varahaldusveebi keskkond Mandatum Life’i lepingulistele klientidele

1. Kasutustingimustega nõustumine

Teenuste kasutaja peab enne Teenuste kasutamist hoolikalt tutvuma käesolevate Kasutustingimustega. Teenuste kasutamisega nõustub Teenuse kasutaja Kasutustingimustega. Teenuste kasutamine pole lubatud, kui Teenuste kasutaja ei nõustu Kasutustingimustega. Teenuste kasutaja aktsepteerib esmakordselt E-life’i keskkonda külastades ke mis tahes ajahetkel kehtivaid Kasutustingimusi. Veebiteenuse kasutamine võib toimuda mistahes andmesideühendusega seotud asjakohaste seadmete kaudu, näiteks lauaarvutid, sülearvutid, tahvelarvutid ja nutitelefonid. Teenused on tehtud kättesaadavaks mitmesugustes seadmetes. Mandatum Life’i veebileht ( www.mandatumlife.ee/lv/lt ) pakub nõuandeid vastavalt seadmete nõuetele. Mandatum Life’i veebilehe sisu võib riigiti erineda.

E-life’i kliendikeskkonna teenuste kasutamisel peab Teenuste kasutaja nõustuma Kasutustingimustega eraldi eraisiku ja ettevõttena.

2. Üldteave veebilehe ja veebiteenuse kohta

Järgnevalt kirjeldatakse erinevaid sidekanaleid, millele kehtivad käesolevad Kasutustingimused. Teenuste kasutaja peab olema teadlik, et Mandatum Life ei soovita saata isikuandmeid sisaldavaid tekste sõnumites, mida edastatakse avalike võrkude kaudu, näiteks vestlussõnumid või ebaturvalised e-kirjad. Teenuste kasutaja peab vältima tundliku teabe kirjutamist avatud tekstiväljadel ka turvatud kanalites, välja arvatud juhul, kui tegemist on näiteks tegelike nõudetaotluste esitamise rakendustega.

2.1 Veebileht

Ettevõtte veebileht pakub teavet ettevõtte ja tema pakutavate teenuste kohta ning annab võimaluse anda tagasisidet ja pöörduda ettevõtte poole.. Ettevõtte veebileht sisaldab näiteks lisateavet isikuandmete töötlemise kohta.

2.2 Veebiteenus (E-life ja Varahaldusveeb)

Veebiteenus on Mandatum Life’i koostatud teenusepakett, mis võimaldab veebiteenuse kasutajal kasutada Teenuseid eraisikuna või ettevõtte esindajatena, olenemata kellaajast ja kohast.

2.3 Seadmed, programmid ja andmesideühendused

Teenuste kasutaja soetab oma kuludega veebiteenuse ja veebilehe kasutamiseks vajalikud seadmed, tarkvara, salasõnad ja andmesideühendused ning vastutab nende kasutamise ja hoolduskulude, funktsionaalsuse ja ühilduvuse eest veebiteenuse ja veebilehega. Mandatum Life ja Teenuste kasutaja vastutavad oma andmesüsteemide asjakohase teabe turvalisuse eest. Teenuste kasutaja peab tagama, et tema poolt kasutatavad seadmed, programmid ja andmesideühendused oleksid kaitstud volitamata kasutamise eest ja takistaksid veebiteenuse identifitseerimisandmete või veebiteenuses sisalduvate andmete avalikustamist.

Mandatum Life ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad andmete kadumisest või muutmisest avalikus andmesidevõrgus või Teenuste kasutaja poolt kasutatavas andmesidevõrgus. Mandatum Life jätab endale õiguse katkestada Teenuste pakkumise, kui Teenuse kasutaja poolt kasutatavad seadmed, programmid või andmesideühendused ohustavad Mandatum Life’i infosüsteemide funktsionaalsust ja veebiteenuste turvalisust.

3. Veebilehe eritingimused

3.1 Veebilehe kättesaadavus

Veebileht on kättesaadav Ettevõtte poolt pakutud mahus igal ajahetkel. Ettevõte ei garanteeri veebilehe usaldusväärsust ja täpsust ega vigadeta ja katkestusteta ligipääsu veebilehele. Ettevõte jätab endale õiguse piirata veebilehe kasutamist ja teha muudatusi veebilehel.

3.2 Lingid kolmandate isikute pakutavatele veebilehtedele

Veebileht võib sisaldada linke kolmandate isikute omandis olevatele või nende hooldatavatele lehtedele. Sellistele veebilehtedele juurdepääsemisel peab Teenuste kasutaja lugema võimalikke kasutustingimusi ja aktsepteerima need enne vastava lehe kasutamist. Viidatud lehe kasutamisega nõustub Teenuste kasutaja sellega, et Ettevõte ei halda antud lehte ja tal puudub kontroll sellel loodud või avaldatud materjalide üle. Ettevõte. ei vastuta mis tahes materjali eest lehel, mida haldavad kolmandad isikud.

Kolmandate isikute veebilehtedele, mis ei ole kuidagi seotud Ettevõtte internetilehega, viitamine ei näita mingil viisil, et Ettevõte omab arvamust vastavatele internetilehtedele lisatud toodete või teenuste osas.

4. Veebiteenuse eritingimused

Käesolevad E-life’i ja Varahaldusveebi Kasutustingimused on teisese tähtsusega lisaks teenuste kasutajate ja Mandatum Life’i vahel sõlmitud kokkulepetele. Veebiteenuses kasutatava Teenuse osas kohaldatakse esmajoones kindlustuslepingu tingimusi, mis käsitlevad kõnealust teenust, ja muid lepingutingimusi. Veebiteenuse Kasutustingimused ei ole kindlustuslepingu osa.

4.1 Isikutuvastusvahendite kasutamine

Mandatum Life tuvastab kasutaja, kui ta külastab veebiteenust aadressil www.mandantumlife.ee/lv/lt, selleks et siseneda E-life’i või varahaldusveebi, kasutades selleks Ettevõtte poolt heakskiidetud isikutuvastusvahendeid.. Isikutuvastusvahendite kasutamine vastab tavapärasele kliendi identifitseerimisele isiku dokumendi alusel.

Kasutaja peab kasutama veebiteenusesse sisenemiseks meetodit, mis on heaks kiidetud Mandatum Life’i poolt. Kasutaja vastutab kõigi korralduste ja sõnumite eest, mis on tehtud või saadetud kasutaja isikutuvastusdokumentide kehtivusaja jooksul.

Kasutaja vastutab veebiteenuse tuvastusvahendite volitamata kasutamise eest, kui:

1) kasutaja on avalikustanud veebiteenuse tunnused volitamata osapoolele;

2) veebiteenuse tuvastusvahendite kadumine, kolmandate isikute kätte sattumine ilma loata või nende loata kasutamine tuleneb kasutaja hooletusest või

3) kasutaja ei ole teavitanud teenusepakkujat (nt pank või Mobiili-ID teenusepakkuja, mis taolised tuvastusvahendid väljastas) veebiteenuse tuvastusvahendite kadumisest, ilma loata kolmandate isikute kätte sattumisest või kasutamisest ilma põhjendamatu viivituseta pärast sellest teada saamist.

Kui Teenuste kasutajal on põhjust uskuda, et tuvastusvahendid või nendega seotud salajane PIN-kood on kadunud või sattus kolmandate isikute kätte, peab ta järgima panga isikutuvastusvahendite või Mobiili-ID väljastaja ja Mandatum Life’i poolt antud juhiseid. Pank vastutab panga tuvastusvahendite blokeerimise eest.

Teenuste kasutaja vastutab mistahes isikutuvastusvahendite loata kasutamise eest, kuni need väljastanud pank, Mandatum Life või mõni muu teenusepakkuja pole neid blokeerinud.

Mandantum Life ei küsi kunagi isikuandmeid, näiteks Isikukoodi ega Teenuse kasutajate internetipanga koode e-posti teel. Samuti ei saada Mandatum Life’i ettevõtted kunagi e-kirju, mis sisaldavad otselinki veebiteenuste logimislehele; Mandatum Life’i ettevõtted juhendavad oma kliente sisselogimiseks kasutama alati Ettevõtte veebilehte.

Probleemide korral pakub abi klienditeenindus.

4.2 Veebiteenuse kättesaadavus ja Teenuse peatamine

Mandatum Life’il on õigus piirata või lõpetada veebiteenuse kasutamine hooldus- ja parandustööde korral ilma etteteatamiseta. Mandatum Life’i ettevõtted püüavad varakult informeerida prognoositavatest hoolduskatkestustest või muudest teenuse peatamistest. Süsteemide hooldustööd põhjustavad regulaarset teeninduse katkestamist, mille kohta esitatakse teavet veebilehel.

Mandatum Life’il on õigus teha muudatusi teenusevalikus, teenuste ulatuses, nõudmistes kasutatud seadmetele ja sisule. Mandatum Life’i ettevõtted teatavad kõigist veebiteenusega seotud muudatustest.

Mandatum Life’i ettevõtetel on õigus katkestada veebiteenuste pakkumine ja jätta Mandatum Life’ile esitatud taotlus täitmata, kui:

  • Teenuse kasutaja ei järgi veebiteenuse suhtes kehtivaid Kasutustingimusi,
  • kliendile on välja kuulutatud pankrot või toimub võlgade restruktureerimine,
  • Teenuste kasutaja sureb või tema pädevus on piiratud,
  • on põhjust arvata, et Teenuse kasutaja seadmed, tarkvara või andmesideühendused ohustavad veebiteenuste turvalisust,
  • Teenuse kasutaja on teatanud, et tema salasõnu on kasutatud ilma loata või need on ilmselt sattunud kolmandate isikute kätte,
  • teine Teenuse kasutaja/klient tühistas antud volituse või
  • on põhjust uskuda, et veebiteenust kasutatakse ebaseaduslikuks tegevuseks või muul moel, mis võib kahjustada Teenuse kasutajat, Mandatum Life’i või kolmandaid isikuid.

4.3 Suhtlemine kasutajaga

Vajaduse korral on Ettevõttel õigus saata sõnumeid Teenuse kasutajale Teenuse kasutaja antud e-posti aadressile või mobiiltelefoninumbrile. Ettevõtte saadetud teade loetakse kättesaaduks, kui sõnum on elektrooniliselt edastatud või on saadetud muul asjakohasel viisil.

Avaliku andmesidevõrgu kaudu saadetavate sõnumite konfidentsiaalsust ei saa garanteerida. Ettevõte ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud avaliku andmesidevõrgu kaudu saadetud sõnumite tõttu.

4.4 Vastutus teenuste kasutamise eest

Teenuste kasutaja vastutab kõigi toimingute eest, mis on tehtud kehtivate isikutuvastusvahenditega. Veebiteenuses teostatud toimingute ja saadetud sõnumite sisu loetakse samaks, mis on salvestatud Ettevõtte infosüsteemi. Kui Teenuse kasutaja poolt saadetud teave hävib, peab Teenuse kasutaja esitama taotluse korral uue teabe. Kasutades kõiki võimalikke mõistlikke vahendeid, peab Teenuste Kasutaja tagama, et saadetud materjal ei sisalda viirusi ega ole muul viisil kahjulikud.

Saajale veebiteenuse kaudu pakkumise saatmise ja kättesaamise, vastuse, teadaande või muu sõnumi saatmise ja kättesaamise eest vastutab saatja. Aega, millal antakse ülesanne, taotlus või sõlmitakse kokkulepe ning muud tegevused, kontrollitakse Ettevõtte poolt salvestatud infosüsteemi ja/või telefonivestluse abil.

Ettevõte ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud Teenuse kasutajate antud isikutuvastus- või kontaktteavetest või Veebiteenuses tehtud toimingutega seotud vigadest või puudustest või mis tahes kahjustustest Teenuse kasutajale, mis on seotud andmesidevõrgus tekkinud teabe kadumise või muutmisega.

4.5 Teenusega seotud kaebused ja nõuded

Teenuste kasutaja peab esitama Ettevõttele võimaliku kaebuse veebiteenuse kohta viivitamatult ja mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates hetkest, kui ta on märganud või oleks pidanud märkama nõude aluseks olevat juhtumit. Kui kaebust ei esitata ettenähtud tähtaja jooksul, loetakse, et Teenuse kasutaja on vastava meetme heaks kiitnud. Kaebus tuleb esitada võimalikult täpselt, saates sõnumi veebiteenuste kaudu.

Teenuste kasutaja võib võimalikke veebilehe või veebiteenusega seotud küsimusi, kaebusi või kontaktipalveid saata veebilehel esitatud vormi kaudu või helistades Ettevõtte telefoniteenuse numbrile.

4.6 Teenuste hinnad

Mandatum Life’il on õigus määrata veebiteenuste eest teenustasu või muu vastav tasu, teavitades vastavast tasust ette 30 päeva enne selle jõustumist.

Kui Teenuste kasutaja poolt kasutatavad lepingud või veebiteenused kuuluvad käitlustasu või muude lepingutingimustes, hinnakirjades või mujal määratud tasude hulka, on Ettevõttel õigus valida, kas antud summa nõutakse sisse otse kindlustushüvitistest või saadetakse kliendile arve vastavalt teistele kokkulepetele.

5. Mandatum Life’i vastutus

Veebilehel või veebiteenuses esitatud toodete või teenuste teave on esitatud üldiselt ja seda ei saa tõlgendada kui Mandatum Life’i siduvat pakkumist või investeerimisnõustamist või muud siduvat esindatust;. teave on lisatud ainult ostuotsuse tegemise soovitusena, kui pole väljendatud teisiti.

Mandatum Life ei vastuta veebilehe või veebilehel pakutavate veebiteenuste või teenuste katkemise tõttu tekkinud võimalike kahjude, saamata jäänud kasumi või äritegevuse katkemise eest, isegi kui taolise võimaluse tekkest on teatatud Mandatum Life’ile. . Mandatum Life’i maksimaalne vastutus on see, mida täidetakse seaduses kehtestatud õigusaktidega.

Mandatum Life ei vastuta veebiteenuse poolt nõutavate isikutuvastusvahendite mittetoimimise eest ega muude isikutuvastusvahenditega seotud kahjude eest.

.Veebileht ja veebiteenus on suunatud a) vähemalt 18-aastastele seaduslikult pädevatele eraklientidele, kes on püsivalt Eesti/Läti/Leedu elanikud, b) Eestis/Lätis/Leedus registreeritud äriklientidele.

Veebiteenuses sisalduvate kolmandate isikute pakutavate turuhinnaandmetega seotud piirangute tõttu on juurdepääs veebiteenuses võimalikele kättesaadavatele turuhindadele keelatud Austraalias elavatele isikutele või ettevõtetele.

Kindlustuspoliisid ja nendega seotud investeerimisportfellid, tooted ja teenused, mida haldab Ettevõte, ei ole ette nähtud Ameerika Ühendriikide residentidele ega seal tegutsevatele ettevõtetele.

Kuuaruannetes ja muudes klientide materjalides näidatud investeeringute turuhinna noteeringud on ainult Mandatum Life’i klientide isiklikuks tarbeks kui kindlustuslepingu täitmise kohta käiv teave; neid ei tohi levitada kolmandatele isikutele ega kasutada seoses muude investeeringutega. Mandatum Life’i klient on teadlik, et teenusepakkujad, keda Ettevõte kasutab, on selles kontekstis kolmandad isikud, kes mistahes olukorras ei kanna vastutust ega ole kohustatud maksma hüvitist Mandatum Life’i klientidele. Mandatum Life ei vastuta nende kolmandate isikute pakutud teabe sisu, kättesaadavuse või täpsuse eest.

Mandatum Life ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud vääramatu jõu või mõne muu sarnase põhjuse tõttu. Selline vääramatu jõud võib olla näiteks ametiasutuste võetud meede, terrorirünnak, sõda, küberrünnak või selle oht, tööstusmeetmed, üldine voolukatkestus, andmesidevõrgukaabli katkemine või võrgu töö katkestamine või teenuse katkemine või muud põhjused, mis põhjendamatult takistavad poolte tegevust ja mille üle pooltel ei ole mingit mõju.

6. Isikuandmete töötlemine ja andmete salvestamine

Mandatum Life kogub, töötleb ja analüüsib veebilehe ja sellel pakutavate teenustega, nt veebiteenuse, seotud kasutamise, liikluse ja sündmuste ning muud veebilehega seotud statistikat.

Teenuste kasutaja jätab endale õiguse üle anda andmed, mis on esitatud Ettevõttele läbi veebiteenuse.

Mandatum Life’il on õigus salvestada andmeid Teenuse kasutaja veebiteenuste kontakti ja tema veebitehingute kohta, mis toimuvad erinevates andmesüsteemi seadmetes, ning töötlema andmeid muu hulgas ka veebipõhiste tehingute kinnituseks, Ettevõtte riskijuhtimiseks, andmete turvalisuse tagamiseks, teenuste kasutaja tuvastamiseks, kliendisuhete haldamiseks, veebiteenuse kvaliteedi ja funktsionaalsuse parandamiseks ning Ettevõtte teenuste turustamiseks.

Mandatum Life kasutab küpsiseid oma veebiteenuste nõuetekohase toimimise tagamiseks, veebilehe külastajate huvide jälgimiseks ja reklaami suunamiseks.

Kui Teenuste kasutaja peaks soovima saata Ettevõttele turvalist sõnumit või sõnumit, mis sisaldab teavet kliendisuhete kohta, soovitab Mandatum Life saata antud sõnum veebiteenuse kaudu või posti teel.

Lisateavet isikuandmete töötlemise ja küpsiste kasutamise kohta leiate veebilehelt www.mandatumlife.ee/lv/lt

7. Intellektuaalomandi õigused ja õigus kasutada veebilehte ja veebiteenust

Veebileht ja veebiteenus sisaldavad materjale, mis on kaitstud intellektuaalomandi õigustega. Kõik õigused, mis ei ole Teenuste kasutajale antud spetsiaalselt käesolevate Kasutustingimustega, kuuluvad Mandatum Life’i või kolmandate isikute omandisse. Mandatum Life’i eelneva kirjaliku loata on keelatud lehe või teenuse sisu või selle osade mis tahes kujul kopeerimine, ülekandmine, viitamine/linkimine, levitamine, muutmine, säilitamine või mis tahes viisil nende kasutamine ärilistel eesmärkidel. Veebilehe vaatamine seadmega ja selle printimine on lubatud ainult isiklikuks kasutamiseks.

Mandatum Life’i kodulehel oleva sisu levitamine ja avaldamine on ilma eraldi kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Pressiteadete ja muude avalike dokumentide kasutamine üldsusele teabe edastamiseks on lubatud, kui mainitakse teabe allikat. Kui Teenuste kasutaja laadib või kopeerib veebilehelt teavet, kohustub ta materjalist mitte eemaldama võimalikke märgistusi või tuvastusvahendeid, mis näitavad intellektuaalomandi õiguste päritolu, näiteks autoriõiguse märke.

8. Kasutustingimuste ja veebiteenuse tingimuste muutmine

Mandatum Life’il on õigus käesolevaid Kasutustingimusi ja veebiteenuseid, teenuste eritingimusi, teenuste sisu ja teenuste valikut käsitlevat lepingut muuta.

Mandatum Life teavitab muutustest oma veebilehel ja veebiteenuses vähemalt 30 päeva enne nende jõustumist. Teenuste kasutajat peetakse Mandatum Life’i poolt teavitatuks hiljemalt seitsmendal (7) päeval alates päevast, mil teade on veebiteenuses või veebilehel Teenuste kasutajale kättesaadavaks tehtud.

Muudetud Kasutustingimused kehtivad ka lepingute suhtes, mis on sõlmitud enne nende tingimuste kehtivaks saamist. Teenuse kasutaja poolt loetakse muudatus heaks kiidetuks, kui ta kasutab veebiteenust või veebilehte pärast muudatuste sisseviimist. Kui Teenuse kasutaja ei nõustu muudetud tingimustega, ei saa ta veebiteenust kasutada.

9. Kliendi juhised ja välised õiguskaitsevahendid

Interneti kaudu pakutavate teenuste ja nendega seotud tingimustega seotud küsimuste puhul peaks Teenuste kasutaja esmalt võtma ühendust Mandatum Life’i klienditeenindusega.
Teenust kasutavad tarbijad võivad käesolevate Kasutustingimustega seotud vaidlusi vaadelda vastavalt Eesti, Läti või Leedu õigusaktidele.

Euroopa Komisjon pakub ka veebipõhise vaidluste lahendamise foorumit, mis on mõeldud spetsiaalselt teises ELi riigis elavatele tarbijatele aadressil http://ec.europa.eu/consumer/odr.

10. Kohaldatav õigus ja koht

Käesolevaid Kasutustingimusi reguleerivad Eesti, Läti ja Leedu õigusaktid.

Võimalikud vaidlused lahendatakse vastavalt kohtueelse vaidluste lahendamise menetluse läbi või kohtus.

Kui erinevate keeleversioonide vahel esineb vastuolu, rakendatakse Kasutustingimuste ja teenustega seotud teabe korral eesti-/läti-/leedukeelset teavet.

11. Ettevõtte andmed

Mandatum Life Insurance Company Limited Eesti filiaal
Registrinumber: 14330066
Asukoht: Tallinn, Eesti
Aadress: Lõõtsa 12, 11415, Tallinn

Mandatum Life Insurance Company Limited Leedu filiaal

Registrinumber: 300625720
Asukoht: Vilnius, Leedu
Postiaadress: Saltoniški g. 2, LT-08126 Vilnius

Mandatum Life Insurance Company Limited Läti filiaal
Registrinumber: 40003883872
Asukoht: Riia, Läti
Postiaadress: Kronvalda boulevard 3-3, LV-1010 Riia