Turuülevaade: sündmustest ette kiirustamine

Investeerimisturgudel on kombeks ennetada tulevasi arenguid, kuid vana kõnekäänu kohaselt ei tasuks sündmustest ette rutata. Hetkel näib, et turud on valmistumas majanduskasvu perspektiivi positiivseteks muudatusteks. Kas tegemist on põhjendatud positiivse trendiga või viitab pöördeks valmistumine hoopis liiga rutakale tegevusele?

TOPIAS KUKKASNIEMI, CAROLUS REINCKE

allokaatio_november

Investeerimisturgudel on kombeks ennetada tulevasi arenguid, kuid vana kõnekäänu kohaselt ei tasuks sündmustest ette rutata. Kaubandusläbirääkimiste osas on turud juba mõnda aega viidanud soodsatele lõpptulemustele, kuid praegu näib, et turud ennustavad ka positiivset pööret majanduskasvu perspektiivis. Kas tegemist on põhjendatud positiivse trendiga või viitab pöördeks valmistumine hoopis liiga rutakale tegevusele?

Üksikud viited positiivsele pöördele

Maailmamajanduse kasv aeglustub. Käesoleva aasta kasvuprognoos on hetkel +2,8 protsenti, kuid möödunud aastal kasvas globaalne majandus +3,6 protsendilise tempoga.  Prognoosi on aasta vältel konservatiivseks muudetud, ning seetõttu on ka ettevõtete kasumite kasvuprognoosid langustrendis.  Oktoobri ja novembri kohta saadud majandusandmetes ning selle alusel ka erinevate varaklasside väärtuse määratlemisel on siiski märgata tagasihoidlikke viiteid kasvuvõimaluste paranemisele.  Ettevõtete usaldust mõõtvad ja ajalooliselt majanduskasvu hästi prognoosinud ostujuhtide indeksid on sel aastal hoogsas languses, kuid viimati USA-s ja Euroopas saadud näitajad on jälle ülespoole suundunud (graafik 1).  Tarbijate usaldus majanduse suhtes on kogu selle perioodi vältel eriti USA-s heal tasemel püsinud.

Joonis 1. Euroala, USA ja Hiina PMI-d, perioodil 2010-2019.

Graafik 1. Euroala, USA ja Hiina ostujuhtide indeksid 2010-2019.

Ostujuhtide indeksi pööret on praeguse seisuga raske prognoosida, kuid vastavaid viiteid võib välja lugeda ka investeerimisturgudelt. Inflatsiooniootused nii euroalal kui ka USA-s on pärast aasta alguses toimunud kiiret langemist stabiliseerunud ning oktoobri alguses madalaimasse punkti jõudmise järel jälle ettevaatlikult tõusma hakanud. Inflatsiooniootuste tõus võib olla tingitud ka keskpankade stimuleerivast rahapoliitikast, kuid tavapäraselt on inflatsiooniootused tõusnud majanduskasvu perspektiivi paranemisel.  Koos inflatsiooniootustega on ka intressimäär oktoobrikuu järel veidi kasvanud, mis on ajaloolises kontekstis samuti viidanud tugevnevale kasvutrendile (graafik 2).  Aktsiaturgudel on analoogia põhjal olnud viiteid tegevusalade rotatsioonile ehk üleminekule hetkel kõrgevõitu hinnatasemega defensiivsetelt tegevusaladelt trendide suhtes tundlikele, madalama hinnatasemega tegevusaladele. Toormeturul on kulla hind septembri alguse järel kergelt langenud, ning seegi peegeldab investorite riskide võtmise soovi kasvu. Eespool toodud näited on mõistagi vaid üksikud tähelepanekud, kuid nende samaaegsel realiseerumisel on tõenäosus, et märgid paika peavad, oluliselt suurem.

Joonis 2. 10-aastase riigivõlakirja tootlus valitud riikides 2010-2019.

 

Graafik 2. 10-aastase tähtajaga riigivõlakirjade tootlusmäärad valitud riikidel 2010-2019.

Kasumite kasvu jätkumine on aktsiaturgude põhiline küsimus

Aktsiaturgude hinnatase on veidi üle ajaloolise keskmise ning aktsiakursside tõus ei või toetuda hinnakoefitsientide kasvule.  Seega eeldab aktsiakursside tõus kasumite kasvu jätkumist. Kolmanda kvartali kasumite kasv näib nii USA-s kui ka Euroopas jäävad nulli piiresse. Optimist rõhutab siiski, et kasumite kasvu veab indeksi tasandil nulli peamiselt energia- ja toormesektori kasumite kahanemine eelmise aasta tulemiga võrreldes. Energiaettevõtete ja osalt ka toormefirmade kasumite kujunemist mõjutab otseselt nafta hind, mis on aasta kolmandas kvartalis oluliselt kõrgem olnud. Muud tegevusalad on suures osas näidanud mõõdukat kasumite kasvu.

Analüütikute prognoosid tulevaks aastaks näitavad jälle märkimisväärset +10 protsendilist kasumite kasvu ülemaailmses mastaabis, mis näib majanduskasvu aeglustumise kõrval lausa ülioptimistlik prognoos. Peagi on ilmselt oodata tagasihoidlikumaid prognoose. Kui aktsiaturud prognoosivad samal ajal kaubandusläbirääkimistele positiivseid tulemusi, võib üks säuts kõike muuta ning aktsiaturgudel ei ole lühikese ajavahemiku ebakindlusteguritest kunagi puudust olnud.  Me ei ole oma investeeringute aktsiariski olulisel määral suurendanud, pigem oleme hoidnud kerget alakaalu ning pööranud põhitähelepanu defensiivsematele ettevõtetele ja tegevusaladele. Võimaliku pöörde ennetamine on tõsine väljakutse ning seetõttu reageerib kannatlik investor pöördele pigem mõningase viivitusega, mitte liiga rutakalt. Keskmises ajalises perspektiivis toetab keskpankade stimuleeriv rahapoliitika investeerimist aktsiatesse.

Intressimäära langemine vähendab tuluootusi

Suuremad keskpangad on käesoleval aastal kujundanud oma rahapoliitikat stimuleerimise suunas, mis on omakorda intressimäära aasta alguses ja suve jooksul allapoole toonud.  Fikseeritud tulumääraga vahenditesse investeerijatele on suunamuutus tähendanud suurepäraseid kasumeid, kuid sarnaste kasumite ootus ei ole lähiaastatel realistlik plaan, sest intressimäärade langemine tähendab ka kasumiootuste vähenemist.  Oleme hoidnud turuindeksi mõõdukamat intressiriski, selle abil püüame ennast ootamatuteks intressimäära tõusudeks paremini ette valmistada.  Investoril on kompensatsioon ülemäärase intressiriski kandmise eest meie hinnangul halb. Alates oktoobri algusest on suhtumine intressiriskidesse olnud ettevaatlik, sest intressimäärad oli tõusutrendis. Allokatsioonide ülevaade

Fikseeritud tuluga finantsinstrumentide rõhuasetus on Skandinaaviamaades ettevõtluslaenudes ning nende tootluspotentsiaal on meie hinnangul Mandri-Euroopa parim. Suurendasime oktoobris arenevate turgude laenude osakaalu. Arenevate turgude laenud on augusti ja septembri vähese kasumitootluse järel oktoobris jälle tootlust suurendanud, seda on põhjustanud otseselt ka kohalike valuutade kursi tugevnemine.  Kui kaubandusläbirääkimistes jõutakse edasiminekuni ning globaalne majanduskasv ühtlustub, võib oodata, et selline areng jätkub.

Madalad intressimäärad muudavad ühelt poolt alternatiivsed investeeringud suhteliselt atraktiivsemaks. Alternatiivsete investeeringute portfellis oleme pööranud põhitähelepanu alternatiivsetele intressiinvesteeringutele ehk noteerimata laenudele, mille kasuminäitajaid ei ole keskpankade stimuleeriv tegevus nii palju mõjutanud kui võlakirju. Kinnisvarainvesteeringutes oleme eelistanud kinnisvaraarendusega seotud projekte. Uusi kapitaliinvesteeringuid oleme teinud valikuliselt, sest hinnatase on kõrgevõitu ka noteerimata ettevõtetes.

 


Similar articles