Turuülevaade: Otsustusprotsess ebakindlas olukorras

Ettevõtete usaldusväärsuse indeksid jätkavad langemist ning kaubandussõda näib venivat pikale. Kuidas peaks investor suhtuma riskidesse ja ebakindlusesse?

allokaatio_syyskuu_2019

Investeerimiskeskkonnaga seotud nii nimetatud ebakindlustegureid näib olevat keskmisest rohkem. Maailmamajanduse kasvu aeglustumine on jätkunud ligi aasta, USA ja Hiina vahelised kaubandusleppe läbirääkimised ei ole konstruktiivselt edasi liikunud ning samal ajal tehakse ettevõtete võlakirjadega rekordilisel määral negatiivse intressiga tehinguid. Millistele ebakindlusteguritele peaks rohkem mõtlema?

Ebakindlus ja risk on kaks erinevat asja

Turgudel kulgevad risk ja tootlikkus käsikäes. Investor saab kompensatsiooniks võetud investeerimisriski eest tulu. Hästi hajutatud portfelli risk seisneb seevastu tõenäolisuses, et ootuspärast tulu ühel või teisel põhjusel prognoositud aja jooksul saavutada ei õnnestu – mitte see, et investeeringud oleksid lõplikult kaotatud. Selle ajaga seotud tõenäosuse määratlemiseks peab investeerimisobjekti tootlikkuse jagunemine – ehk teisisõnu risk – teada olema. Aga mida risk täpsemalt võttes tähendab?

Üldisemas kasutuses olevad riskimõõdikud põhinevad oletusel, et investeerimisobjektide tootlikkuse jaotus järgib normaaljaotuse mudelit ning omadusi minevikus realiseerunud investeeringute tootlikkuse alusel. Skeemist 1 näeme, et ajalooliste tootluste jagunemine järgib oma mudelilt suhteliselt hästi normaaljaotust.

 

S&P 500 indeksi kuutootluse jaotus 30. detsember 1927 - 30. august 2019. Kuu tootlus on arvutatud hinnaindeksi muutuste põhjal ega sisalda dividende. Meie hinnangul oli keskmine dividenditootlus vaatlusperioodil umbes 4,3% aastas, s.o ca. 0,36% kuus. (Allikas: Bloomberg, Mandatum Life)

Skeem 1: S&P 500 indeksi kuutootluse jaotus 30. detsember 1927 – 30. august 2019. Kuu tootlus on arvutatud hinnaindeksi muutuste põhjal ega sisalda dividende. Meie hinnangul oli keskmine dividenditootlus vaatlusperioodil umbes 4,3% aastas, s.o ca. 0,36% kuus. (Allikas: Bloomberg, Mandatum Life)

Kuna tootlused jaotuvad (Skeem 1) enamasti normaaljaotusele, ei tasu hästi hajutatud investeerimisportfelli omanikul riskile mõeldes muretseda selle pärast, kas oodatav tootlus realiseerub (vastus sellele küsimusele on „jah“), vaid mõelda pigem sellele, kas portfelli struktuur on selline, et oodatav tootlus saavutatakse eesmärgipärase ajavahemiku jooksul. Seoses viimase küsimusega võib märkida, et oodatava tootluse saavutab kõige tõenäolisemalt kannatlik investor, sest oodatav tootlus realiseerub seda kindlamini, mida pikem on investeerimisperiood. Lühikesel ajavahemikul kursid kõiguvad, kuid aastakümnete pikkuse perioodi jooksul võib oodatava tootluse üsna täpselt välja arvutada.

Lisaks riskile peavad investorid taluma ka ebakindlust.

Poliitilist riski on sageli raske täpsete arvudega määratleda.

Ebakindlusest võib rääkida näiteks siis, kui riski arvutamine ei ole investori seisukohalt praktiline. Sellised ebakindlustegurid võivad olla näiteks looduskatastroofid, õnnetused või muud raskesti prognoositavad sündmused. Nende eest võib ennast samas kaitsta investeeringute hajutamisega või investeerides emiteerijate väärtpaberitesse, mida kaitsvad tagatised on kindlad. On olemas ka muid alternatiive.

Ebakindlusega võib viidata ka sellele, et riski ei saa määratleda, sest tootluse või lõpptulemuse jagunemine ei ole teada. Näiteks poliitilist riski on sageli raske täpsete arvudega määratleda, mistõttu investeerimisturud ei suuda poliitilisi sündmusi kuigi hästi ennetada ja hinnata. Näitena võib nimetada kasvõi Hiina ja Ameerika Ühendriikide vahelise kaubandussõja raames viimastel aastatel toimunud sündmusi.

Üldiselt võttes võivad lääneriikide poliitilised süsteemid olla investori seisukohalt vägagi stabiilsed. Lääneriikide investeerimisturgude ajalugu vaadeldes võime märgata, et kuigi poliitiliste tegurite lühikese ajavahemiku mõjud on olnud ajuti märkimisväärsed, on mõjud tootluse kujunemisele pikas perspektiivis väga piiratud.

Investori seisukohalt on seega oluline pöörata tähelepanu mõõdetavatele riskidele ja jääda kannatlikuks ning mitte lasta ebakindlusteguriteks liigitatud küsimustel võimust võtta.

Majanduskasvu aeglustumise loomus ei ole seni tavapärasest protsessist erinenud

Prognooside kohaselt jätkub maailmamajanduse kasvu aeglustumine. Majanduse aktiivsust prognoosivate ettevõtete usaldusindeksite nõrgenemine on samuti jätkunud, kuigi võib märgata mõningaid nõrgenemistrendi peatumise märke. Nõrgenenud majandusliku usalduse taustal on USA ja Hiina vahelise kaubandussõja pikale venimine, Hiina majanduskasvu aeglustumine ning 2017. aasta lõpus USA-s teostatud maksumäära vähendamise positiivsete mõjude kahanemine. Globaalse majanduslanguse tõenäosus on endiselt madal ja kasvu jätkumine, kuigi mitte nii kiires tempos nagu viimastel aastatel, näib olevat tõenäolisem alternatiiv.
Ettevõtte realiseerunud tulemused on vaatamata majanduskasvu aeglustumisele endiselt kasvu kursil. Tulemuste prognoosid on siiski endiselt langustrendis, kuid tulemuste prognooside langus on praegu väiksem kui varasuvel. Tuleva aasta kasvunäitajatega seotud ootused on majanduskasvu aeglustumise tingimustes siiski liiga optimistlikud.

Skeem 2. S&P 500 indeksi tulemustootlus ehk indeksi ettevõtete kokku liidetud tulem jagatud kokku liidetud turuväärtusega ning USA 10-aastase riigilaenu intressitaseme areng 31.12.1999 - 30.8.2019. Allikas: Bloomberg.
Skeem 2. S&P 500 indeksi tulemustootlus ehk indeksi ettevõtete kokku liidetud tulem jagatud kokku liidetud turuväärtusega ning USA 10-aastase riigilaenu intressitaseme areng 31.12.1999 – 30.8.2019. Allikas: Bloomberg.
Aktsiainvesteeringutest saadav kassavoog säilitab sellele vaatamata endiselt atraktiivsuse eriti riigilaenu investeeringutega võrreldes (skeem 2), kui keskpankade meetmete tõttu turu intressimäärad peaksid jääma madalaks. Kui majanduskasv ja tulemitrendid jätkavad endiselt langemist, jääb meie aktsiate allokatsioon kergelt alakaalu. Alakaal on saavutatud eeskätt arenevate turgude kaudu.

Arenevad turud on kaubanduspoliitilise ebakindluse ja tugevnenud dollari kursi suhtes tundlikumad. Suve jooksul on arenevate turgude alakaalu viimine hästi toiminud. Lisaks hoiame ülekaalus oma aktsiainvesteeringutes stabiilsemaid ettevõtteid majanduse aktiivsuse suhtes tundlikumate ettevõtete arvelt. Fikseeritud tuluga finantsinstrumentide rõhuasetus on Skandinaaviamaades ettevõtluslaenudes ning nende tootluspotentsiaal on meie hinnangul endiselt hea. Alakaalus hoiame eeskätt Euroopa riikide laene, kuna nende tootlustase jääb madalaks.


Similar articles