Tööelu on pea peale pööratud – kuidas toetada töötajaid eriolukorra ajal

Koroonaviiruse pandeemia tõttu on ettevõtted ja töötajad hoopis teistsuguses olukorras kui veel mõne kuue eest. Loe siit häid nõuandeid, kuidas töötajaid eriolukorra ajal toetada.

kodukontor

Koroonaviiruse epideemia tõttu on ettevõtted ja töötajad hoopis teistsuguses olukorras kui veel mõne kuue eest. Paljudes ettevõtetes püütakse toime tulla ootamatu koondamislaine ja kokku kuivanud kassavoo tingimustes, kuid on ettevõtteid, kus töökoormus on varasemaga võrreldes mitmekordistunud. Mitmed ettevõtted on viinud töötajad kiirkorras üle kodukontoritesse, mis on töötajate jaoks kindlasti harjumist vajav muudatus. Need ümberkorraldused hõlmavad ka eestlasi, sest CV Keskuse poolt läbi viidud küsitluse andmetel on töökohtadelt kodukontoritesse asunud enam kui kolmandik töötajaid.

Olukorrad töökohtadel on väga varieeruvad, kuid alljärgnevast loetelust leiab kindlasti kasulikke juhiseid töötajate toetamiseks nende ülesannete täitmisel, et tagada töökollektiivi võimalikult efektiivne tegutsemine ka eriolukorra tingimustes. Töökollektiivi toimimine mõjutab otseselt tööheaolu, kollektiivi sisekliimat, tööga toimetulemist, tööülesannetele pühendumist ning haiguspäevade arvu. Kui tööheaolu püsib ka koroonapandeemia ajal heal tasemel, peegeldub see positiivselt ettevõtte konkurentsivõimes, äritegevuse tulemuses ja maine kujunemises.

Vahenda teavet sageli, avameelselt ja faktipõhiselt

Kuigi meedia on tulvil koroonasituatsiooni käsitlevat teavet, tuleks teemat regulaarselt ka töökohtadel käsitleda. Koroonaepideemia avaldab ettevõtetele erinevat mõju. Kõige olulisem on anda regulaarselt infot sellest, kuidas pandeemia ettevõtte tegevust on mõjutanud. Ettevõtte olukorrast tuleb rääkida faktipõhiselt, avameelselt ja regulaarselt. Kui mõnes küsimuses täpsem teave puudub, tuleks ka seda nimetada ning lisada, et uute andmete saamisel informeeritakse sellest ka töötajaid.

Koosta juhised ja uuenda neid vastavalt olukorrale

Koroonapandeemia ajal on olukorrad kiires muutumises. Seetõttu tuleb kõikide tavapärasesse töökulgu sekkuvate erandolukordade kohta täpsed juhised anda. Kas tööülesandeid võib täita tavapärasel töökohal või mitte? Kuidas fikseeritakse töötunnid?  Mida teha haigestumise puhul? Mida pean tegema, kui minu töökoht koondatakse? Selge struktuur ja hõlpsasti leitavad juhised loovad töötajate igapäevaellu jätkuvuse ja turvatunde.

Vahetutel juhtidel on eriti tähtis roll mängida

On oluline, et kriisiolukorda käsitleva teabe vahendamine ei jää ainult ettevõtte kõrgeima juhtkonna vastutusele. Praegu on käes hetk, kus kõikidel juhtimisülesandeid täitvatel töötajatel on väga oluline roll. Nemad oskavad kõige selgemini kirjeldada, kuidas mõjutab ettevõttes tekkinud olukord konkreetse üksuse tegevust. Vahetute juhtide ülesandeks on ka töötajatega ühendust hoida, küsida ning kuulata: millised küsimused teevad muret just praegusel hetkel? Millist toetust või juhised töötajad oma vahetult juhilt hetkeolukorras ootavad? Millist abi tiimiliikmed vajavad? Millised on tööülesannete täitmisel tekkinud takistused? Kuidas vahetu juht või ettevõte võib aidata nende probleemide lahendamisel?

Kõike võib teha teisiti

Paljudes ettevõtetes on kehtestatud pikas perspektiivis määratletud eesmärgid ja algatatud erinevaid arendusprojekte. Neist plaanidest ei ole põhjust automaatselt loobuda, eesmärkide ümbersõnastamise vajadus võib alles hiljem tekkida.

Tööd tuleb vastavalt olukorrale ümber korraldada. Eri üksuste ja tiimide töökoormus võib olla väga erinev. See võib tähendada näiteks projektidega tegelemise asemel klienditeenindusele keskendumist. Töö ümberkorraldamine ja paindlik reageerimine kiiresti muutuvatele olukordadele mõjutab erinevaid protsesse ja ka töösuhtest tulenevaid soodustusi. Mitmetes firmades on kasutusel olnud näiteks lõunatalongid, kuid toitlustusasutused on kinni. Kas selle soodustuse võib koos palgaga välja maksta? Või kuidas saaks kasutada tervisespordi harrastamiseks antud soodustusi – kas tööandjal on pakkuda näiteks rühmatreeningute kaugjuhendamist?

Töö peab paindlikuks muutuma

Paljudel töötajatel on lapsed, kellega tuleb tegeleda ja keda tuleb õpetada töö kõrvalt. Tööandja võiks ka selleks aktiivselt paindlikke lahendusi pakkuda.

Töö periodiseerimiseks võib kasutada võimaluste piirest näiteks libisevat töögraafikut või võimaliku tööajapanga saldosid. Ka ajutiselt lühendatud tööaeg, aastapuhkuse välja võtmine lühemate puhkuseperioodidena ning puhkuseraha asemel täiendavate puhkepäevade võimaldamine abistavad töö ja lastehoiu omavahelises ühendamises ning loovad paremad eeldused töötajate taastumiseks.

Hoia kontakti

Füüsiliselt eraldi, kui mõtetes lähedal. See on hea juhis, kuid kuidas seda tegelikkusesse rakendada?

Kaugtöö ajal tuleb tagada uute ettevõttesiseste kontaktihoidmise võtete toimivus ja eesmärgipärasus. Töötajatelt tuleb küsida, milline on nende hinnangul parim suhtlemisviis. Kas oleks hea iga päev korra telefoni teel suhelda? Või piisab, kui kohtutakse kaugside teel kord nädalas?  Kindlasti tasuks katsetada ka mitteformaalsete kaugkohtumiste korraldamist. Ühine virtuaalne kohvipaus või ühine mäng võib olla hea energiasüst üksluistes päevades.

Igaüks on vastutav teiste eest

Koroonaolukord mõjutab inimesi erinevalt. Kuigi inimesed on oma töökohal ja isiklikus elus erinevates situatsioonides, ei jäta koroonapandeemia mõjud kedagi puudutamata.

Kui töökaaslastega ei saa füüsiliselt kohtuda, on töö tõttu tekkiva kurnatuse märke raske märgata.  Seetõttu peab alluvate ja kolleegide meeleolu ning mõttekäike tavapärasest hoolikamalt jälgima. Nüüd on igaüks vastutav teiste eest, hoolimist ei saa ainult juhtivtöötajate õlgadele jätta. Kui muretsed töökaaslase toimetuleku ja tervise pärast, jaga kindlasti oma muret vahetu juhi või personaliosakonna esindajaga.

Personaliosakonnas tuleks kindlasti madaldada künnist erinevate toetusmeetmete rakendamiseks.  Kui nende meetmete osas on kasutusel kooskõlastatud protsessid või vastav raamistik, võib need praeguses olukorras kõrvale jätta. Kui keegi vajab abi, peab antava toetuse ja abi pakkumise künnis väga madal olema.


Similar articles