Mis on vastutustundlik investeerimine ja kuidas sellest võita?

Maailm muutub just praegu. Noored täiskasvanud investeerivad oma vanematest kaks korda rohkem ettevõtetesse, mille tegevusel on ühiskonnale positiivne mõju. Ja hea on tõdeda, et vastutustundlikkus ei tähenda möönduste tegemist tulemustes.

Mandatum_Perhonen_1__of

Mis siis ikkagi on vastutustundlik investeerimine?

Sellise investeerimise mõte on kõrge finantstootluse kõrval ka tugevalt tuntav sotsiaalne kasu. Neid põhimõtteid järgides on investoril võimalik paremini mõista mitmeid tootlust ja riski mõjutavaid tegureid.

Kui räägitakse vastutustundlikust investeerimisest, tõusevad esile ettevõtte süsinikujalajälg ja muud keskkonnaküsimused. Arutelusid jälgides võib jääda mulje, et vastutustundlik investeerimine piirdubki keskkonnaaspektide arvestamisega. Ent tervikliku ülevaate investeerimisobjektist saab siiski vastutustundlikkusest laiemalt rääkides.

Investeerimiseesmärkide põhjalik hindamine eeldab kõigi kolme aspekti (lühendatult ESG) põhjalikku analüüsi. Lisaks keskkonnavastutusele (E – environment,  kliimamuutus ja loodusressursside haldamine) tuleb arvesse võtta ka sotsiaalset (S – social, töötajate heaolu, tootevastutus ja risk inimkonnale) ning üldjuhtimisega seotud (G – governance, juhtivtöötajate hüved ja hüvitised, ettevõtte omandisuhe, ärieetika) vastutust.

„Näiteks käsitleb vastutustundlik ettevõte oma töötajate heaolu ja tegevuse ühiskondlikku mõju kui ühtset tervikut ning mõistab, et need mõjutavad kasumlikkust ja atraktiivsust ka aktsionäride seisukohalt,“ selgitab Mandatum Life’i investeeringute juht Carolus Reincke.

Viimasel ajal räägitakse palju inimtegevuse kliimamõjust. Reincke arvates rõhutatakse keskkonnaküsimusi teistest vastutuse aspektidest rohkem tõenäoliselt ka seetõttu, et neist on lihtsam rääkida. „Kui avalikus arutelus tuleb juttu ettevõtete juhtimisest või näiteks isikuvastutusest, on kõne all eelkõige konkreetsed ettevõtted. Seevastu keskkonnateemad kõnetavad meid kõiki ja kliimamuutuste vastu võitlemisest saab rääkida üldisemal tasandil,” ütleb ta.

Vastutustundlikkus ja tulemuslikkus kulgevad käsikäes

Vastutustundlikud investeeringud muudavad investeerimisvaldkonna dünaamikat ja on oluliseks teguriks riskijuhtimises. Vastutustundlike ettevõtete ärimudelit peetakse pigem kasumlikuks ning uuringud on näidanud seost vastutustundlikkuse ja pikaajalise positiivse tootluse vahel. Seda kinnitavad ka faktid. Isabelle Rucarti sõnul, kes juhib iSharesi Euroopa vastutustundlikke investeeringuid varahaldusfirmas BlackRock, kinnitab üle 160 akadeemilise uuringu analüüs, et kõrgema ESG-ga ettevõtetel on madalam kapitalikulukuse määr kui teistel.

Rucart märgib ära ka uurimuse, mis avaldati 2014. aastal ajakirjas Journal of Investing. Seal tuuakse välja, et ettevõtted, kes avalikustavad oma tegevuse tagajärgi, näiteks selle mõju keskkonnale, on väärtpaberibörsil teistest vähem volatiilsed. Põhjuseks see, et neid ohustab vähem riske ja skandaale. „Just seetõttu on varahaldurid kaasanud need kriteeriumid oma investeerimisprotsessidesse,“ rõhutab Rucart. „Kompetentsed portfellihaldurid võtavad ESG kriteeriumid arvesse, et kaitsta oma investeeringuid ootamatuste eest.“

Vastutustundlikkus oli veel mõni aeg tagasi investeerimissektoris n-ö kõrvalteerada, marginaalne nähtus, aga nüüd võtab see koha investeerimise peavoolus. Edaspidi on kliimamuutus ja kestev areng loomulik osa investeerimisotsuse tegemisest – enam ei piirduta siin ainult riskide haldamisega.

Vastutustundlikkus ja tulemuslikkus kulgevad käsikäes. Vastutustundlikkus mitte ainult ei loo uusi investeerimisvõimalusi, vaid aitab ka vältida või vähendada kahjusid.

 


Similar articles