Oluline info

Oluline info lepingu sõlmimisel:

Tingimused ja hinnakirjad

Muudatuste tegemine lepingus

Heaks infovahetuseks on oluline, et Sinu andmed Mandatum Life’is oleks alati õiged. Seepärast palume meid teavitada, kui lepinguga seotud olulised andmed muutuvad. Muudatustest on kõige lihtsam teatada turvalises kliendikeskkonnas E-life, kuhu pääsemiseks saad kasutada kas ID-kaarti või Mobiil-ID. Sisene E-life’i >

Muudatusi lepingus võite teha ka saates e-kirja aadressil info@mandatumlife.ee või helistades 681 2300.

Isikuandmete töötlemine Mandatum Life´is

Vastutav Töötleja:
MANDATUM LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED EESTI FILIAAL (edaspidi: Mandatum Life)

Volitatud Töötlejad:

 • IF P&C Insurance AS, Registrikood 10100168, aadress: Lõõtsa 8A, Tallinn,
 • OÜ Ermatec, Registrikood 10826764, aadress: Kaheküla tee 43-1, Tallinn 13516
 • Red Function OÜ, Registrikood 12105684, aadress: Mustamäe tee 55, Tallinn 10621
 • IIZI Kindlustusmaakler AS, Registrikood 10641929, aadress: Pärnu mnt 158/1, Tallinn 11317
 • KindlustusEst Kindlustusmaakler OÜ, Registrikood 10703702, aadress: Mustamäe tee 55, Tallinn 10621
 • BALTO LINK, UADBB Eesti filiaal, Registrikood 12240353, aadress: Tartu mnt 50, Tallinn 10115
 • ABC Kindlustusmaaklerid OÜ,  Registrikood 10590020, aadress: Endla 69/Keemia 4, Tallinn 10615
 • Danske Bank AS Eesti filiaal, aadress: Narva mnt 11, Tallinn
 • Itella Information AS, Registrikood 10179336, aadress: Pärnu mnt 139E/13, Tallinn
 • CHB Kindlustusmaakler, Registrikood 11327553, aadress: Jõe 2b, Tallinn 10151
 • AS Atea, Registrikood 10088390, aadress: Pärnu mnt 139C, Tallinn
 • UAB Asseco Lietuva, Registrikood 302631095, aadress: Kalvarij g. 125, Vilnius Leedu Vabariik
 • Ultima Kindlustusmaakler OÜ, Registrikood 12626472, aadress: Tartu mnt 53, Tallinn 10115
 • Hannover Rück SE Tyskland filial, Registrikood: Hannover HRB 6778, aadress: Hantverkargatan 25, S-10422 Stockholm Rootsi

Isikuandmed on mistahes andmed füüsilise isiku kohta, mis on kindlustusandjale vajalikud elukindlustuslepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.
Isikuandmete töötlemine on isikuandmetega tehtav toiming (sh isikuandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, päringute teostamine jne), mis on kindlustusandjale vajalik elukindlustuslepingu sõlmimisel kindlustusriski hindamiseks ja võimaliku kindlustusjuhtumi korral kindlustushüvitise väljamaksmiseks. Elukindlustuslepingu sõlmimisel ning täitmisel töötleb Mandatum Life kindlustusvõtjate, kindlustatud isikute ja soodustatud isikute andmeid. Isikuandmeid töödeldakse ainult õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning minimaalses ulatuses, mis on vajalik elukindlustuslepingu sõlmimiseks ning täitmiseks.

Delikaatsed isikuandmed, mida töödeldakse Mandatum Life’s lepingu sõlmimisel ning täitmisel on andmed füüsilise isiku tervisliku seisundi, puude, pärilikkuse ja võimaliku süüteo toimepanemise kohta. Delikaatsete isikuandmete töötlemine on vajalik kindlustusandjale elukindlustuslepingu sõlmimisele eelneva kindlustusriski hindamiseks ning võimaliku kindlustusjuhtumi korral kindlustushüvitise väljamaksmiseks. Mandatum Life on registreeritud andmekaitse inspektsioonis delikaatsete isikuandmete vastutava töötlejana.

Isikuandmete koosseisu, mida Mandatum Life töötleb kindlustusvõtjate / kindlustatud isikute suhtes on järgmised andmed:

 • nimi
  isikukood
  sünniaeg
  elukohaandmed
  kontaktandmed
  andmed surma või sünni kohta
  andmed ametikoha kohta
  finantsandmed
  andmed vara päritolu kohta
  maksehäireid kirjeldavad andmed
  andmed terviseseisundi kohta
  andmed puude kohta
  andmed ravikindlustuse kohta
  andmed isiku harjumuste kohta
  andmed süüteo toimepanemise või selle ohvriks langemise kohta
  andmed kriminaalmenetluse kohta
  andmed seadusliku esindaja kohta
  andmed soodustatud isiku kohta
  kliendiga seotud isikute andmed
  andmed isiku lähedaste kohta
  tervishoiuteenuse osutaja poolt määratud diagnoosid

Kindlustusavalduse esitanud isikul on õigus igal ajal saada teavet Mandatum Life’i valduses olevatest tema isikuandmetest, isikuandmete töötlemise eesmärkidest, isikuandmete koosseisust ja allikatest ning kolmandatest isikutest, kellele on Mandatum Life tema andmeid edastatud. Kolmandad isikud on erinevad raviasutused, arstid, eksperdid, õigusorganid. Kindlustusavalduse allkirjastamisega annavad kindlustusvõtja ja kindlustatu Mandatum Life’ile nõusoleku saada nende kohta täiendavat teavet raviasutustelt, arstidelt või teistelt kindlustusseltsidelt. Teistel juhtudel toimub isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele ainult seaduses lubatud juhtudel.

Maksualane teabevahetus

Kindlustusandja kogub ja edastab vastavalt maksualase teabevahetuse seadusele maksuhaldurile kindlustuslepinguga seotud isikute kohta vajalikku teavet nende võimaliku välisriigis tekkiva (sh USA, OECDE riigid) maksukohustuse suuruse kindlaksmääramiseks (nt. teavet tasutud kindlustusmaksete, väljamaksete või lepingu reservi kohta). Maksuhalduril on õigus rahvusvaheliste lepingute või seadusega sätestatud juhtudel edastada vastav teave välisriigi ametiasutusele (täiendav info Rahandusministeeriumi kodulehel http://www.fin.ee/fatca)

Vastavalt maksualase teabevahetuse seadusele kogub ja edastab kindlustusandja maksuhaldurile teavet kindlustuslepingute kohta, mille kindlustusvõtjaks või soodustatud isikuks on Ameerika Ühendriikide maksuresidendid ehk nimetatud teabevahetus puudutab kliente, kelle tegevus võib kaasa tuua maksukohustuse Ameerika Ühendriikides.

Teabevahetus sisaldab teavet, mis välislepingu või seaduse kohaselt on vajalik kliendiga seotud maksukohustuse suuruse kindlaks määramiseks välisriigis, nt. vajalikud isikuandmed nagu kliendi välisriigi maksukohuslase number, kindlustuslepingu reservi või väljamaksete suurus. Kindlustusandja poolt kogutud ja saadud teabe edastab Eesti maksuhaldur vastavalt välislepingus või seaduses sätestatud juhtudel välisriigi pädevale ametiasutusele.

Vaidluste lahendamine

Klientidel on võimalus pöörduda kindlustuslepingust tekkiva võimaliku nõude osas kindlustusandja vastu kohtusse või Eesti Kindlustusseltside Liidu juures tegutsevasse lepitusorganisse (Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn, tel 667 1800, lepitus@eksl.ee, www.eksl.ee). Kindlustusandja tegevuse üle teostab järelevalvet Eesti Finantsinspektsioon (Sakala 4, Tallinn)

Tunne oma klienti

Oma klientide tundmine teeb meist usaldusväärse partneri. Meil on seaduslik kohustus tuvastada oma klientide isikusamasus. Saadud teavet käsitleme rangelt konfidentsiaalsena.

Kliendi tundmine ja tuvastamine – miks meil seda vaja on?

Finantsasutusena on Mandatum Life‘il seadusjärgne kohustus tuvastada ja tunda oma kliente. Lisaks ajakohastele isikuandmetele peame teadma ka klientide finantsolukorda ja nende varade päritolu. Kindlustusseltsidel peab olema ka piisav teave oma klientide tegevuse ja nende rahaliselt ja poliitiliselt mõjukate ametikohtade kohta ning selle kohta, milliseid teenuseid ja mille jaoks nad kasutavad. Lisaks on Mandatum Life‘il vaja teada, millises riigis klient oma maksud tasub.

Need kohustused tulenevad õigusnormidest, mille eesmärgiks on muuhulgas tõkestada rahapesu, terrorismi rahastamist ja finantskuritegusid. Klientide isikusamasuse tuvastamise ja nende tundmaõppimisega saame olla oma klientidele usaldusväärne partner.
Küsime klientidelt teavet kliendisuhte algul ja regulaarselt selle jooksul. Kogutud teave hoitakse kindlustussaladuse kohaselt konfidentsiaalsena.

Miks te küsite minult selliseid isikuandmeid nagu sünnikoht ja rahvus?

Kindlustusseltsid on alati kohustatud oma kliente tundma. Me küsime erinevaid küsimusi, et teid paremini teenindada, kuid hoolsusmeetmete rakendamisega täidame ka oma seadusest tulenevaid kohustusi. Näiteks oleme kohustatud küsima kliendi nime, sünnikohta, isikukoodi, aadressi ja muid kontaktandmeid.

Kes on riikliku taustaga isikud?

Riikliku taustaga isik on füüsiline isik, kes täidab või on täitnud aasta jooksul avaliku võimu olulisi ülesandeid (sh Euroopa Liidu ja muude rahvusvaheliste organisatsioonide olulisi ametikohti), samuti sellise isiku perekonnaliikmed ja lähedased kaastöötajad.

Avaliku võimu oluliste ülesannete täitja seaduse tähenduses on eelkõige: riigipea, valitsusjuht, minister ja aseminister, parlamendiliige, ülemkohtu, konstitutsioonikohtu ja muu sellise kõrgema kohtu, kelle otsuseid saab edasi kaevata üksnes erandjuhtudel, kohtunik, riigi kontrollasutuse ja keskpanga nõukogu liige, suursaadik, asjur ja tegevväelane, kellel on kõrgema ohvitseri alaliiki kuuluv sõjaväeline auaste, riigi äriühingu juhtimis-, järelevalve- ja haldusorgani liige.

Avaliku võimu oluliste ülesannete täitja perekonnaliige on tema abikaasa, abikaasaga võrdväärne partner, tema vanemad või lapsed ja nende abikaasad või partnerid; Avaliku võimu oluliste ülesannete täitja lähedane kaastöötaja on füüsiline isik, kellel on temaga lähedased ärisuhted, isik kes tegeliku kasusaajana omab täielikult juriidilist isikut

Miks ma pean esitama oma ID-kaardi või passi koopia?

Kliendisuhte jooksul kontrollime kliendi isikusamasust erinevates teenindusolukordades järjest enam. Sel viisil saame tagada, et kliendi esitatud andmeid käsitletakse nõuetekohaselt ja turvaliselt, nii et need ei satu kolmandate isikute kätte. Kliendi isikusamasust kontrollitakse ametliku isikut tõendava dokumendi alusel.
Kliendi isikusamasust kontrollitakse ametliku isikut tõendava dokumendi alusel. Me aktsepteerime järgmisi isikut tõendavaid dokumente:

 • Pass
 • ID-kaart

Te saate oma asjade eest turvaliselt hoolt kanda ka meie E-Life süsteemis aadressil  www.mandatumlife.ee.

Sain kirja kliendiandmete ja maksustamise (FATCA ja CRS) kohta, mida ma pean tegema?

Kui te saite kirja Mandatum Life‘ilt oma kliendiandmete ja maksustamisriigi kohta, täitke palun lisatud vorm ja tagastage see meile. Kui me ei saa küsitud teavet või ei saa muu teabe põhjal välja selgitada teie maksukohustusi välismaal, oleme kohustatud sellest teavitama Eesti Maksu- ja Tolliametit.

Miks ma pean teatama oma maksustamisriigi (FATCA ja CRS)?

Mandatum Life‘il on kohustus määrata kindlaks kliendi maksuresidentsus. Selle kohustuse aluseks on Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA (Välismaiste kontode maksukuulekuse seadus) ja OECD Common Reporting Standard – CRS (Ühine aruandlusstandard). FATCA eesmärk on takistada nende isikute maksudest kõrvalehiilimist, kes on maksukohustuslased USAs. CRS‘i eesmärk on rakendada ülemaailmset automaatset maksualase teabe vahetamist.

FATCA – maksukohustus USAsEesti ja USA on leppinud kokku USA FATCA seadustega seotud teabe vahetamises. Kokkuleppe kohaselt peavad finantsasutused nagu pangad, investeerimisfondid, investeerimisteenuseid pakkuvad ettevõtted ja elukindlustusseltsid tuvastama oma USA kliendid ja teavitama nende investeeringutest USA Riigitulude Ametit (Internal Revenue Service – IRS). Aruandlus toimub Eesti Maksu- ja Tolliameti kaudu. USA isikud tähendavad muuhulgas isikuid, kes elavad USAs, on USA kodanikud (ka topeltkodakondsusega), alalise elamisloaga isikud ja USAs registreeritud ettevõtted. Lisaks võib USA isikuks olla ka ettevõte, mille omanik on USA isik.

Ühine aruandlusstandard (Common Reporting Standard – CRS) ja DAC II

Ühine aruandlusstandard (CRS) on OECD väljatöötatud teabevahetamise süsteem, mis tuleneb vajadusest luua FATCA alusel rahvusvaheline aruandlusstandard ja sellega seotud juhendid. DAC II on Euroopa Liidu direktiiv, mille kaudu rakendatakse ELi liikmesriikide vahel CRSi kohane teabevahetus.

Kust ma saan lisateavet?

Kui teil on FATCA kohta küsimusi, lugege küsimusi ja vastuseid või võtke ühendust Mandatum Life‘i klienditeenindusega. Mandatum Life ei saa anda FATCA ja CRSiga seotud maksunõu. Kui teil on küsimusi maksustamise kohta, võtke ühendust maksunõustajaga või otsige teavet Maksu- ja Tolliameti kodulehelt www.emta.ee või IRSi kodulehelt www.irs.gov.

KÜSIMUSED JA VASTUSED

Mis on FATCA?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act, Välismaiste kontode maksukuulekuse seadus) on osa USA õigusnormidest. Selle eesmärk on takistada USA isikute maksudest kõrvalehoidmist rahvusvaheliste investeeringute ja hoiuste kaudu. FATCA kehtib kõigile finantsasutustele maailmas. Eesti sõlmis USAga kokkuleppe maksualase teabe vahetamise kohta (FATCA kokkulepe).

Keda loetakse USA isikuks?

USA isikute hulka kuuluvateks loetakse: USA kodanikud (ka topeltkodakondsusega), alalise elamisloaga või alaliselt USAs elavad isikud, USAs registreeritud ettevõtted ja teatud ettevõtted, mille omanik on USA isik.

Milline on FATCA mõju?

FATCA kohaselt peavad finantsasutused nagu pangad, investeerimisfondid, investeerimisteenuseid pakkuvad ettevõtted ja elukindlustusseltsid tuvastama oma USA kliendid ja teavitama nende investeeringutest USA Riigitulude Ametit (Internal Revenue Service – IRS). Aruandlus toimub Eesti Maksu- ja Tolliameti kaudu. FATCA kokkuleppe tõttu peab Mandatum Life kindlaks määrama oma praeguste ja uute klientide võimalikud maksukohustused USAs. Vajadusel võtab Mandatum Life oma klientidega lisateabe saamiseks ühendust. Selleks, et FATCA nõudeid täita, küsib Mandatum Life oma klientidelt muuhulgas nende sünnikohta ja välismaa maksumaksja identifitseerimisnumbrit.

Kas Mandatum Life on ainus finantssektori asutus, kes seda teeb?

Ei. Kõik finantsasutused peavad FATCA nõudeid järgima. Samas võivad teised finantsasutused sellele läheneda teisiti kui Mandatum Life, näiteks olemasolevate klientide maksukohustuste kindlaksmääramisel.

Üks teine finantsasutus võttis minuga ühendust. Miks ta küsib teistsuguseid dokumente kui Mandatum Life?

Oma klientide FATCA staatuse kindlaksmääramiseks võivad finantsasutused kasutada klientidelt teabe kogumiseks erinevad lähenemisviise ja teistsuguseid vorme kui Mandatum Life. Mandatum Life ei saa anda FATCAga seotud maksunõu. Kui teil on küsimusi maksustamise kohta, võtke ühendust maksunõustajaga või otsige teavet Maksu- ja Tolliameti kodulehelt www.emta.ee (kasutage otsingusõna FATCA) või IRSi kodulehelt www.irs.gov.

Mida peab Mandatum Life tegema, et täita oma FATCAga seotud kohustused?

Mandatum Life‘il on muuhulgas järgmised kohustused: Mandatum Life peab üle vaatama oma olemasolevad ja uued kliendid, et tuvastada sellised kliendid, kellel on maksukohustused USAs. Mandatum Life peab igal aastal teavitama oma USA klientide säästudest ja investeeringutest Eesti Maksu- ja Tolliametit, kes edastab teabe Riigitulude Ametile (Internal Revenue Service – IRS).
Mandatum Life peab Maksuametile andma teavet ka nende lepingute kohta, mille omanikud ei vasta FATCAga seotud küsimustele.

Kas FATCA asendab USA teisi maksuseadusi?

Ei. FATCA kehtib ainult sellise protsessi ja aruandluse kohta, mis on seotud nõudega, et finantsasutused peavad oma kliente tundma. See ei mõjuta maksuseadusi, mida te muidu arvesse peate võtma. Mandatum Life soovitab teil kõigis maksudega seotud küsimustes pöörduda maksunõustaja poole.

Millist teavet Mandatum Life maksuametitele edastab?

Edastatud teabe hulka kuuluvad nimi, aadress, USA isiku maksukohustuslase identifitseerimisnumber ning lepingute numbrid ja saldod.

Kuidas mõjutab FATCA üksikisikuid?

Õigusnormid näevad ette kriteeriumid, millele finantsasutused peavad tähelepanu pöörama, kui nad tuvastavad oma klientide seast USA isikuid. Juhul, kui klient vastab ükskõik millisele järgmistest kriteeriumitest, võidakse temaga lisateabe saamiseks ühendust võtta: USA kodakondsus (ka topeltkodakondsus), elukoht USAs, sündinud USAs, tööluba (roheline kaart), isik veedab olulise osa ajast igal aastal USAs, USA aadress Mandatum Life‘i kliendiregistris, USA telefoninumber kliendiregistris, korduvad maksed (nt pension) USAs asuvale kontole, USA aadressiga inimesele antud volitus või prokuuraõigused, ainukeseks aadressiks kliendiregistris on c/o aadress. Pange tähele, et Mandatum Life vaatab USA isikute tuvastamiseks üle kogu oma kliendibaasi. Seetõttu võib Mandatum Life võtta ühendust ka inimestega, kes ei ole USA isikud.

Ma ei ole USA isik. Kuidas see mind mõjutab?

Kui te ei ole USA isik, siis see teema teid ei puuduta. Sellegipoolest võib Mandatum Life teiega ühendust võtta, et saada kindlust, et te ei ole USA isik.

Kuidas mõjutab FATCA ettevõtteid ja asutusi?

FATCA mõjutab USA ettevõtteid ja teiste riikide ettevõtteid, mille tegelik kasusaaja (kontrolliva osaluse omanik/kasutaja) on USA isik.

Milliseid dokumente ma pean esitama?

Vajadusel võtab Mandatum Life oma klientidega lisateabe saamiseks ühendust ja selgitab, millist teavet ta vajab ja millised vormid on vaja täita. Vormid võivad olla Mandatum Life‘i oma vormid või IRSi vormid (W-vormid).

Kas Mandatum Life annab kõik vajalikud vormid?

Jah. Kui me kliendiga ühendust võtame, siis saadame vajalikud vormid kas manusena või linkidena allalaaditavatele vormidele.

Mida Mandatum Life teeb, kui ma ei edasta FATCA nõutavat teavet?

FATCA kohaselt loetakse kliendid, kes ei edasta teavet, mis kinnitaks nende FATCA staatust, aruandluses USA isikuteks. Sellisel juhul edastab Mandatum Life teabe kliendi kohta Eesti Maksu- ja Tolliametile.

Miks Mandatum Life‘i vormid sisaldavad FATCAga mitteseotud küsimusi, näiteks varade päritolu kohta?

Õigusnormide, näiteks rahapesu tõkestamise seaduse, kohaselt on Mandatum Life kohustatud tuvastama ja tundma kõiki oma kliente. Lisaks oleme kohustatud tuvastama kõik sellised kliendid, kes on maksuresidendid mõnes muus riigis kui Eestis. Kohustused tulenevad FATCAst ja sellega seotud projektidest OECD riikides ja ELis, nende eesmärk on takistada ettevõtetest ja eraisikutest maksumaksjatel teistes riikides maksudest kõrvalehoidmist välismaiste finantsasutuste kaudu.

Mis on maksukohustuslase identifitseerimisnumber ja kas ma pean selle esitama?

Igas riigis on oma viis maksumaksjate tuvastamiseks ja maksukohustuslase identifitseerimisnumbri kasutamiseks. Eestis toimib eraisikute puhul maksukohustuslase identifitseerimisnumbrina isikukood. Ettevõtete jaoks on maksukohustuslase identifitseerimisnumbriks ettevõtte registrikood. Enamikul riikidel on eraldi maksukohustuslase identifitseerimisnumber, kuid mõned riigid võivad oma maksumaksjate tuvastamiseks kasutada mitme numbri kombinatsiooni (nt Prantsusmaa). Kui kliendil on kohustus maksta makse teises riigis ja talle on kõnealuses riigis antud maksukohustuslase identifitseerimisnumber, tuleb see edastada Mandatum Life‘ile.

Mul on USAs korter, kas ma pean sellisel juhul USAs makse maksma?

Põhimõtteliselt ei tee lihtsalt korteri omamine teid USA maksumaksjaks, välja arvatud juhul, kui te olete ka muidu USA maksuresident.

Mandatum Life vastutustundlikkuse riskide haldamise poliitika

Mandatum Life’i jätkusuutlikkusriskide põhimõtted

Mandatum Life investeerib oma klientide varad vastutustundlikult ning jätkusuutlikkus on riskijuhtimise protsessi oluline osa. Mandatum Life usub, et pikas perspektiivis pakuvad jätkusuutlikult tegutsevate ettevõtete ja emitentide väärtpaberid investeerimisobjektina paremat tootlust, seda tänu nende parematele kasvuväljavaadetele ja paremini ennustatavatele kuludele. Seetõttu on Mandatum Life kaasanud jätkusuutlikkuse oma investeerimisotsuste protsessi ja jälgib investeerimist ka jätkusuutlikkuse riskide ja tegurite vaatenurgast.

Mandatum Life`i vastutustundliku investeerimise lähenemisviisi kohta saab lähemalt lugeda vastutustundliku investeerimise poliitikast. Mandatum Life`i töötajad on seotud vastutustundliku investeerimise poliitikaga, mis on investeerimistegevuses osalejatele juhendiks, et nad saaksid oma igapäevases tegevuses arvestada jätkusuutlikkuse riskide ja teguritega. Poliitika on heaks kiidetud Mandatum Life Insurance Company ja Mandatum Life Investment Services Ltd juhatuste poolt ja selle täitmise eest vastutab investeerimistoodete juhtkond, mida juhib Mandatum Life Insurance Company tegevjuht.

Kui Mandatum Life teeb otseinvesteeringuid aktsiatesse ja fikseeritud tuluga instrumentidesse, siis kasutatakse investeerimisobjektide hindamisel sõltumatu teenusepakkuja jätkusuutlikkusriskide reitingut. Riskireitingu alusel määratakse investeerimisobjektile kas väike, keskmine, suur või väga suur risk. Kui investeerimisobjekti risk pole “väike”, rakendame enne investeerimisotsuse langetamist erinevaid proportsionaalseid meetmeid jätkusuutlikkusriski juhtimiseks. Need ulatuvad jätkusuutlikkusriski realiseerumise tagajärgede kaalumisest kuni investeeringute juhi kinnituse saamiseni.

Fondiinvesteeringute ja teiste varaklasside puhul teostavad investeerimisobjektide investeerimistegevust teised ettevõtted, mitte Mandatum Life. Kui me jätkusuutlikkusriski oma investeerimisotsuste protsessi kaasame, siis keskendume antud ettevõtte investeerimisprotsessile ja eelistame koostööd partneritega, kelle investeerimisriski juhtimine on kooskõlas Mandatum Life’is kehtivate protsessidega. Hindame kõigi investeerimisobjektiks olevate fondidega kaasnevat jätkusuutlikkusriski iga-aastaselt.

Lähemalt saab meie vastutustundliku investeerimise lähenemise kohta lugeda meie vastutustundliku investeerimise poliitikast.

Põhiliste negatiivsete jätkusuutlikkuse alaste mõjude kirjeldus
Järgnevalt kirjeldame, mida näeb Mandatum Life ja Mandatum Life Investment Services Company oma investeerimisotsuste põhiliste negatiivsete jätkusuutlikkuse alaste mõjudena.
Käesolev põhiliste negatiivsete mõjude kirjeldus puudutab perioodi 10.03.2021 kuni 31.12.2021.
Mandatum Life’i investeerimisotsused võivad, aga ei pruugi hetkel arvesse võtta investeerimisotsuste põhilisi negatiivseid jätkusuutlikkuse alaseid mõjusid, vastavalt EL määrusele 2019/2088 jätkusuutlikkusega seotud teabe avalikustamise kohta finantssektoris (SFDR).

Kui Mandatum Life’i pakutav investeerimistoode ei edenda keskonna- ega sotsiaalküsimustega seotud omadusi ega ole eesmärgiks võtnud jätkusuutlikku investeerimist, siis on Mandatum Life’i hinnangul investorite parimates huvides, kui järgitakse antud investeerimistoodete investeerimiseesmärke ja –põhimõtteid.
Kui investeerimistoode edendab keskkonna- ja sotsiaalküsimustega seotud omadusi ja on eesmärgiks võtnud jätkusuutliku investeerimise, siis tagame selle, et jätkusuutlikkusriske ja investeerimisotsuste negatiivset jätkusuutlikkuse alast mõju seoses investeerimisobjektidega võetakse vastavalt meie vastutustundliku investeerimise poliitikale arvesse.

Meie ettevõttesisesed hoolsusmeetmed seoses negatiivse jätkusuutlikkuse alase mõjuga on järgmised:
Põhiliste negatiivsete jätkusuutlikkuse alaste mõjude ja indikaatorite tuvastamine:
• Mandatum Life on kaasanud jätkusuutlikkuse analüüsi oma investeerimisprotsessi ja jälgib kõiki portfellides olevaid investeerimisobjekte.
• Likviidsete investeeringute korral on jälgimine pidev ning alternatiivsete investeeringute puhul keskendub investeerimisobjektide jätkusuutlikkuse analüüs investeeringu tegemise ajale, kuid investeeringuid jälgitakse jätkusuutlikkuse osas ka jooksvalt.
• Investeerimisobjekti riske analüüsides võtab Mandatum Life jätkusuutlikkuse tegureid arvesse kui ühte osa tervikust. Otsuseid langetades rakendab Mandatum Life nii positiivset kui negatiivset seiret, võttes arvesse eri varaklasside konkreetseid omadusi.
• Investeeringuid võib teha ka rõhuasetusega teatud jätkusuutlikkusega seotud teemadele, näiteks kliimamuutus ja kliimarisk
• Lähemalt on seda kirjeldatud Mandatum Life’i vastutustundliku investeerimise poliitikas.

Põhilised negatiivsed jätkusuutlikkuse alased mõjud ja nendega seotud tegevused
• Mandatum Life arvestab oma investeerimisprotsessis SFDR-iga.
• Aktsiatesse ja fikseeritud tuluga instrumentidesse otseinvesteeringutele, mis edendavad keskkonna- ja sotsiaalküsimustega seotud omadusi või on eesmärgiks võtnud jätkusuutliku investeerimise SFDR-i tähenduses, kehtivad asjaomased piirangud ja protsessid, kaasa arvatud rangem avalikustamiskohustus.
• Kui portfellis olev investeerimisobjekt ei vasta enam kriteeriumitele, mida on põhilisi negatiivseid mõjusid arvesse võttes muudetud, võõrandab Mandatum Life selle investeeringu hiljemalt kuue kuu pärast.

Osanikuks olemise põhimõtted
• Mandatum Life järgib oma hääleõigus- ja kaasamispoliitikat, mis sätestab õiguslikud ja regulatoorsed nõuded ja seonduvad tegevused ning millele Mandatum Life vastab, et täita oma kohustusi seoses osanikuks olemisega ja hääleõiguse kasutamisega vastavalt aktsionäride õiguste direktiivile ja muudele asjaomastele regulatiivsetele nõuetele.

Rahvusvaheliste standardite ja ärikoodeksite järgmine
• 2011. aastal allkirjastas Mandatum Life ÜRO vastutustundliku investeerimise põhimõtted (“UN PRI”), mis kohustab Mandatum Life’i võtma investeeringute analüüsi ja investeerimisotsuste langetamise protsessides arvesse jätkusuutlikkuse tegureid ning olema aktiivne omanik ja võtma jätkusuutlikkuse tegureid arvesse ka omanikuna tegutsedes.
• 2015. aastal liitus Mandatum Life Portfolio Decarbonization Coalition (PDC) võrgustikuga, mille eesmärgiks on vähendada globaalset süsiniku jalajälge, suunata varasid madalama emissioonitasemega ettevõtetesse ja töötada välja meetodid investeeringute süsiniku jalajälje vähendamiseks.
• 2016. aastal allkirjastas Mandatum Life Montréal Pledge’i kokkuleppe, millega ettevõte kohustub iga-aastaselt kõigi oma investeeringute süsiniku jalajälge mõõtma ja avaldama. Investeeringute süsiniku jalajälje mõõtmise tulemused avaldatakse nii absoluutväärtuses kui ka turuindeksite suhtes, et see oleks arusaadavam ja võrreldav nii sektori kui ka üldise arenguga.
Lisaks ülalmainitule võtab Mandatum kõigi oma fondide puhul arvesse negatiivseid jätkusuutlikkuse alaseid mõjusid, mis moodustavad osa teistest riskidest, näiteks turu- ja operatsioonirisk.

Jätkusuutlikkusrisk ja tasustamine
Mandatum Life’i tasustamispõhimõtted on vastavuses mõistliku ja tõhusa riskijuhtimisega ning toetavad seda. Me ei toeta selliste riskide võtmist, mis ei ole kooskõlas meie hallatavate investeerimistoodete riskiprofiiliga. Mandatum Life on tunnistanud, et jätkusuutlikkusriskide kaasamine ja enda tegevuse negatiivsete jätkusuutlikkuse alaste mõjude arvesse võtmine on Mandatum Life’i grupi edu seisukohalt pikas perspektiivis äärmiselt olulised. Seega hõlmab tasustamisstruktuur ka meetmeid tagamaks jätkusuutlikkusriskide kaasamist ning negatiivseid jätkusuutlikkuse alaseid mõjusid võetakse töötajate tasustamisel arvesse.