Nõuete register

Andmetöötleja
Mandatum Life Insurance Company Limited (Mandatum Life) (Registrinumber 0641130-2)
Bulevardi 56
00120 Helsinki, Soome

Andmekaitseametniku kontaktinfo
Mandatum Life’i andmekaitseametniku kontakt on järgmine:
Mandatum Life Insurance Company Ltd.
Vesa Tupala, Data Protection Officer
P.O. Box 627
FI-00101 Helsinki, Soome
dpo@mandatumlife.fi

Baltimaades võite andmekaitsega seotud küsimuste korral võtta ühendust Mandatum Life’i klienditeenindusega igas riigis.

  • Mandatum Life Eesti filiaal, Lõõtsa 12, Tallinn, tel +372 681 2300
  • Mandatum Life Läti filiaal, Kronvalda bulvāris 3 – 3, Riia, LV-1010, tel +371 6750 3333
  • Mandatum Life Leedu filiaal, Saltoniškių g. 2, Vilnius LT-08126, tel +370 5210 9390

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus
Isikuandmete töötlemise eesmärk on Mandatum Life’i kindlustuslepingutega seotud nõuete menetlemine.
Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Mandatum Life’i ja kliendi vahelise lepingu rakendamine ja Mandatum Life’i seadusliku kohustuse täitmine.

Andmesubjektide kategooriad
Mandatum Life’i kindlustuslepingu kindlustusvõtjad, kindlustatud ja kindlustushüvitise saajad.

Andmete avalikustamine
Me võime avaldada isikuandmeid ametiasutustele ja teistele kindlustusvaldkonda reguleerivatele õigusaktidele või muude regulatsioonidega seotud osapooltele, peamiselt järgmistele:

  • Ametiasutused (Isikuandmeid võib avalikustada seadusega nõutud olukordades näiteks maksuhalduritele ja täitevasutustele).
  • muud kindlustusettevõtted (Isikuandmeid võib edastada edasikindlustuse olukordades teisele kindlustusettevõttele).
  • Eesti kindlustusettevõtete kõrgendatud riskiga isikute register

Isikuandmete edastamine väljaspoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda
Peamiselt töötleme andmeid ELis ja EMPs. Kui andmeid edastatakse väljaspoole ELi ja EMPd kolmandatesse riikidesse (näiteks nii, et andmeid töödeldakse või säilitatakse nendes riikides asuvates serverites), mille kohta Euroopa Komisjon ei ole andnud andmekaitse piisavuse otsust, hoolitseme meie andmekaitse eest, näiteks kasutades Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud lepingulisi tüüptingimusi. Tundlikke andmeid ei edastata väljaspoole ELi ja EMPd. Edastatud andmeid töödeldakse ainult Mandatum Life’i nimel.

Isikuandmete säilitamise tähtaeg
Kliendi andmed säilitatakse 13 aasta jooksul pärast viimast lepingut või viimati tehtud makseid. Maksu- ja aruandluskohustustega seotud andmeid (sh rahvusvaheliste FATCA / CRS-lepingutega seotud kohustused) säilitatakse 10 aasta jooksul pärast iga maksuaasta lõppu.

Isikuandmete kategooriad
Me töötleme isikuandmeid ainult selles ulatuses, mis on vajalik ja seadusega ette nähtud. Andmed, mida me töötleme, sõltuvad sellest, millisesse isiku- või kliendikategooriasse te kuulute.

  • Kindlustusnõuete taotlustega seotud andmed (näiteks kindlustusnõuete taotluses ja tõendavates dokumentides esitatud teave).
  • Kindlustusnõuete otsusega seotud andmed (näiteks andmed kindlustushüvitise otsuse, kindlustushüvitise summa, teave makse-, tervise- ja maksuinfo kohta).

Andmesubjektide õigused
Teil on õigus pääseda ligi oma andmetele, mida töödeldakse Mandatum Life’is, õigus andmeid parandada, ja kui tingimused on täidetud, siis õigus andmeid kustutada, õigus isikuandmete töötlemist piirata või sellele vastuväiteid esitada, kuid ka õigus andmeid mujale edastada. Oma õiguste ja nende kasutamise kohta rohkema informatsiooni saamiseks vaadake palun Mandatum Life’i privaatsuspoliitikat.