Nõuete register

Andmetöötleja

Mandatum Life Insurance Company Limited (Mandatum Life) (Registrinumber 0641130-2)
Bulevardi 56
00120 Helsinki
Soome

Andmekaitseametniku kontaktinfo

Mandatum Life’i andmekaitseametniku kontakt on järgmine:
Mandatum Life Insurance Company Ltd.
Vesa Tupala, Data Protection Officer
P.O. Box 627
FI-00101 HELSINKI
Finland
dpo@mandatumlife.fi

Baltimaades võite andmekaitsega seotud küsimuste korral võtta ühendust Mandatum Life’i klienditeenindusega igas riigis.

Mandatum Life, klienditeenindus
Lõõtsa 12, Tallinn, tel +372 681 2300

Kronvalda bulvāris 3 – 3, Riia, LV-1010
tel +371 6750 3333

Saltoniškių g. 2, Vilnius LT-08126
tel +370 5210 9390

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Isikuandmete töötlemise eesmärk on Mandatum Life’i kindlustuslepingutega seotud nõuete menetlemine.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Mandatum Life’i ja kliendi vahelise lepingu rakendamine ja Mandatum Life’i seadusliku kohustuse täitmine.

Andmesubjektide kategooriad

 • Mandatum Life’i kindlustuslepingu kindlustusvõtjad, kindlustatud ja kindlustushüvitise saajad.

Andmete avalikustamine

Me võime avaldada isikuandmeid ametiasutustele ja teistele kindlustusvaldkonda reguleerivatele õigusaktidele või muude regulatsioonidega seotud osapooltele, peamiselt järgmistele:

 • Ametiasutused
  • Isikuandmeid võib avalikustada seadusega nõutud olukordades näiteks maksuhalduritele ja täitevasutustele.
 • muud kindlustusettevõtted
  • Isikuandmeid võib edastada edasikindlustuse olukordades teisele kindlustusettevõttele.
 • Eesti kindlustusettevõtete kõrgendatud riskiga isikute register

Isikuandmete edastamine väljaspoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda

Peamiselt töötleme andmeid ELis ja EMPs. Kui andmeid edastatakse väljaspoole ELi ja EMPd kolmandatesse riikidesse (näiteks nii, et andmeid töödeldakse või säilitatakse nendes riikides asuvates serverites), mille kohta Euroopa Komisjon ei ole andnud andmekaitse piisavuse otsust, hoolitseme meie andmekaitse eest, näiteks kasutades Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud lepingulisi tüüptingimusi. Tundlikke andmeid ei edastata väljaspoole ELi ja EMPd. Edastatud andmeid töödeldakse ainult Mandatum Life’i nimel.

Isikuandmete säilitamise tähtaeg

Kliendi andmed säilitatakse 13 aasta jooksul pärast viimast lepingut või viimati tehtud makseid. Maksu- ja aruandluskohustustega seotud andmeid (sh rahvusvaheliste FATCA / CRS-lepingutega seotud kohustused) säilitatakse 10 aasta jooksul pärast iga maksuaasta lõppu.

Isikuandmete kategooriad

Me töötleme isikuandmeid ainult selles ulatuses, mis on vajalik ja seadusega ette nähtud. Andmed, mida me töötleme, sõltuvad sellest, millisesse isiku- või kliendikategooriasse te kuulute.

 • Kindlustusnõuete taotlustega seotud andmed
  • Näiteks kindlustusnõuete taotluses ja tõendavates dokumentides esitatud teave.
 • Kindlustusnõuete otsusega seotud andmed
  • Näiteks andmed kindlustushüvitise otsuse, kindlustushüvitise summa, teave makse-, tervise- ja maksuinfo kohta.

Andmesubjektide õigused

Teil on õigus pääseda ligi oma andmetele, mida töödeldakse Mandatum Life’is, õigus andmeid parandada, ja kui tingimused on täidetud, siis õigus andmeid kustutada, õigus isikuandmete töötlemist piirata või sellele vastuväiteid esitada, kuid ka õigus andmeid mujale edastada. Oma õiguste ja nende kasutamise kohta rohkema informatsiooni saamiseks vaadake palun Mandatum Life’i privaatsuspoliitikat.