Kliendiregister

Andmetöötleja
Mandatum Life Insurance Company Limited (Mandatum Life) (Registrinumber 0641130-2)
Bulevardi 56
00120 Helsinki, Soome

Andmekaitseametniku kontaktinfo
Mandatum Life’i andmekaitseametniku kontakt on järgmine:
Mandatum Life Insurance Company Ltd.
Vesa Tupala, Data Protection Officer
P.O. Box 627
FI-00101 Helsinki, Soome
dpo@mandatumlife.fi

Baltimaades võite andmekaitsega seotud küsimuste korral võtta ühendust Mandatum Life’i klienditeenindusega igas riigis.

 • Mandatum Life Eesti filiaal, Lõõtsa 12, Tallinn, tel +372 681 2300
 • Mandatum Life Läti filiaal, Kronvalda bulvāris 3 – 3, Riia, LV-1010, tel +371 6750 3333
 • Mandatum Life Leedu filiaal, Saltoniškių g. 2, Vilnius LT-08126, tel +370 5210 9390

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus
Isikuandmete töötlemise eesmärk on Mandatum Life’i kindlustus- ja varahaldustegevuse juhtimine, kaasa arvatud turundus, arendus, müük ning teenuste ja toodete haldamine, kuid ka kliendiürituste organiseerimine. Meie seadusjärgsete kohustuste täitmiseks töötleme me isikuandmeid nt. kliendi tundmise ja kindlustusfirma riskijuhtimisega seotud seadusandluse alusel. Samuti töötleme me isikuandmeid vastavalt seadusandlusel põhinevatele uurimis-, aruandlus- ja säilitamiskohustustele. Lisaks töödeldakse isikuandmeid kliendirahulolu uuringute läbiviimiseks ning statistika tegemiseks.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Mandatum Life’i juriidiliste kohustuste täitmine, Mandatum Life’i ja kliendi vahel sõlmitud lepingu teostamine ning Mandatum Life’i õigustatud huvide elluviimine (näiteks seoses kliendirahulolu uuringute läbiviimise, teenuste arendamise ja turundusega potentsiaalsetele klientidele) ning teatud juhtudel nõusolek.

Andmesubjektide kategooriad

 • Kindlustuse kliendid (kindlustatud isikud, kindlustusvõtjad ja kasusaajad), nende esindajad ja kindlustusmaksete maksjad
 • Varahalduse kliendid ja nende esindajad
 • Potentsiaalsed kliendid
 • Endised kliendid
 • Korporatiivsete klientidega seotud isikud
 • Isikud, kelle puhul isikuandmete töötlemine on seotud registriomaniku seadusjärgse kohustusega (näiteks tegelikud tulusaajad ja poliitiliselt mõjuvõimsate inimestega seotud osapooled)

Andmete avaldamine
Me võime avaldada isikuandmeid kindlustustegevust reguleerivale seadusele või muudele eeskirjadele viidates ametivõimudele ja teistele osapooltele, peamiselt alljärgnevatele:

 • Ametivõimud: isikuandmeid võib avaldada ametivõimudele, kui seadus seda nõuab, näiteks maksuamet ja täitevasutused.
 • Teised kindlustusfirmad: teistele kindlustusfirmadele võib isikuandmeid avaldada edasikindlustamise korral.
 • Eesti kindlustusfirmade Kõrgendatud riskiga isikute register: kindlustustaotluse töötlemise ajal võidakse kliendi andmeid isikuandmete põhjal kontrollida Kõrgendatud riskiga isikute registrist.
 • Firmad, kes kuuluvad samasse gruppi või konglomeraati: seoses Sampo Group’iga võidakse andmeid avaldada If Kindlustusele, kuid me küsime selle tegemiseks eraldi nõusolekut.
 • Saajad, kes viivad läbi teaduslikku või ajalooalast uuringut.

Isikuandmete edastamine Euroopa Liidust (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP) väljaspoole.
Põhiliselt töödeldakse isikuandmeid EL ja EMP riikides. Juhul, kui andmed edastatakse EL-st ja EMP-st väljaspool asuvatesse riikidesse (näiteks kui andmeid töödeldakse või säilitatakse nimetatud riikide serverites), kelle osas Euroopa Komisjon ei ole andmekaitse adekvaatsuse suhtes otsust välja andnud, kanname me andmete kaitsemise eest hoolt, kasutades näiteks Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud lepingu tüüptingimusi. Tundlikke andmeid EL-st ja EMP-st väljaspoole ei edastata. Edastatud andmeid töödeldakse ainult Mandatum Life’i nimel.

Isikuandmete säilitamise tähtaeg
Kliendi andmeid säilitatakse 13 aastat peale kõige viimase lepingu lõppemist või kõige viimase väljamakse maksmist. Oma kliendi tundmise kohustusega seotud andmeid säilitatakse Eestis 5 aastat, Lätis 10 aastat ning Leedus 8 aastat peale kõige viimase lepingu lõppemist. Telefonilindistusi, mida me Eestis teeme, säilitatakse 10 aastat.
Maksu- ja aruandluskohustusega (kaasa arvatud rahvusvahelistest FATCA/CRS kokkulepetest tulenevad kohustused) seotud andmeid säilitatakse 10 aastat peale iga maksuaasta lõppu.

Nende inimeste, kes on saanud kindlustuspakkumise, andmeid säilitatakse kuni 5 aastat peale pakkumise tegemist juhul, kui pakkumisele ei järgnenud lepingu sõlmimist. Kõikide teiste potentsiaalsete klientide andmeid säilitame me maksimaalselt 3 aastat.

Isikuandmete kategooriad
Me töötleme isikuandmeid ainult sellisel määral, mis on vajalik ja seadusega nõutud. Missuguseid andmeid me töötleme, sõltub sellest, millisesse isikute või klientide gruppi te kuulute.

 • Kliendi põhiandmed (näiteks nimi, sünnikuupäev, isikukood, kontaktinfo, keel, rahvus, teave volikirjade ja eestkoste kohta, terviseandmed).
 • Kliendilepingu andmed (näiteks lepingu liik ja kategooria, kliendi staatus poliisis (kindlustatu, kindlustusvõtja või kasusaaja), finantsandmed, kindlustusmaksed, kindlustushoius, tundlikud andmed, lepingu kehtivus, algus- ja lõppkuupäev, teave selle pakkumise kohta, millel leping põhineb, terviseraportid, potentsiaalsed piirangud ja kasusaajat puudutavad tingimused).
 • Kindlustusmaksetega seotud andmed (näiteks sooritatud maksed, avatud arved ja andmed võlgade sissenõudmise kohta).
 • Elukindlustustega seotud andmed (näiteks kindlustusvajaduse hinnang, maksuandmed, meditsiinilised uuringud ja raportid, kuid ka andmed töö ja hobide kohta, mis võivad mõjutada riskitegureid).
 • Andmed investeerimisega seotud kindlustuste kohta (lisaks eelpool mainitule näiteks investeeringu liik ja kategooria, fondi andmed, investeerimisplaan).
 • Suhtlus (näiteks internetisõnumid, turunduse lubamine või sellest loobumine, informatsioon suhtluskanalist, teave kohtumiste kohta ning telefoni andmed).
 • Telefonilindistused (lindistused Mandatum Life’i klienditeenindusest, ainult Eestis).
 • Eriõigusaktide põhjal nõutud andmed (näiteks töödeldakse ja säilitatakse andmeid rahapesu tõkestamisega seotud seadusandlusega kooskõlas).
 • Viited klientidele (näiteks teave selle kohta, kas ta esindab firmat või organisatsiooni, kas on korporatiivne või institutsionaalne klient).
 • Vastused kliendirahulolu uuringutele.

Andmesubjektide õigused
Teil on õigus pääseda ligi oma andmetele, mida töödeldakse Mandatum Life’is, õigus andmeid parandada ja kui tingimused on täidetud, siis õigus andmete kustutamisele, õigus isikuandmete töötlemist piirata või sellele vastuväiteid esitada, kuid ka õigus andmeid mujale edastada. Oma õiguste ja nende kasutamise kohta rohkema informatsiooni saamiseks vaadake palun Mandatum Life’i privaatsuspoliitikat.