Important information

Important information when signing a contract (in Estonian):

Muudatuste tegemine lepingus

Heaks infovahetuseks on oluline, et Sinu andmed Mandatum Life’is oleks alati õiged. Seepärast palume meid teavitada, kui lepinguga seotud olulised andmed muutuvad.

Muudatustest on kõige lihtsam teatada turvalises kliendikeskkonnas E-life, kuhu pääsemiseks saad kasutada kas ID-kaarti või Mobiil-ID. Sisene E-life’i >

Kuna lepingutega kaasneb elukindlustuskaitse, siis on oluline teavitada meid ka tegevustest, mis võivad mõjutada lepingu riskiastet. Näiteks uus amet või endisest riskantsemad tööülesanded. Samuti palume teavitada meid kui olete hakanud regulaarselt või võistlusspordi tasemel tegelema riskantsete hobide ja spordialadega. Siia alla loetakse näiteks poks, maadlus või muu raskejõustikuala, moto- ja allveesport, mägironimine ja alpinism, ratsutamine, langevarju- või benjihüpped või muu õhusport.

Muudatusi lepingus võite teha ka kasutades järgnevaid avaldusevorme ja edastades need Mandatum Life kontorisse, Tallinnas Viru väljak 2.

Lepinguga seotud isikute andmete muutmise avaldus
Riski suurendavatest asjaoludest teavitamise avaldus

Kindlustusvõtja või kindlustatu nime muutumise korral lisage kindlasti ka muudatust tõendava dokumendi koopia.

Isikuandmete töötlemine Mandatum Life´is

Vastutav Töötleja:

MANDATUM LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED EESTI FILIAAL (edaspidi: Mandatum Life)
Volitatud Töötlejad:

IF P&C Insurance AS 1.3 Registrikood 10100168, aadress: Lõõtsa 8A, Tallinn,

Geir Väinsaar, isikukood 48906240356, aadress: Raua 29-12 Tallinn 10124

Monika Jakobson, aadress: Uus 17-6, Tallinn

OÜ Ermatec, Registrikood 10826764, aadress: Kaheküla tee 43-1 Tallinn Harju mk 13516

Red Function OÜ, Registrikood 12105684, aadress: Mustamäe tee 55, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju mk 10621

IIZI Kindlustusmaakler AS, Registrikood 10641929, aadress: Pärnu mnt 158/1 Kesklinna linnaosa Tallinn Harju maakond 11317

KindlustusEst Kindlustusmaakler OÜ, Registrikood 10703702, aadress: Mustamäe tee 55 Kristiine linnaosa Tallinn Harju maakond 10621

BALTO LINK, UADBB Eesti filiaal, Registrikood 12240353, aadress: Tartu mnt 50, Kesklinna linnaosa Tallinn 10115

ABC Kindlustusmaaklerid OÜ,  Registrikood 10590020, aadress: Endla 69/Keemia4 Tallinn 10615

Danske Bank AS Eesti filiaal, Registrikood isikukood, aadress: Narva mnt 11 Tallinn

Itella Information AS, Registrikood 10179336, aadress: Pärnu mnt 139E/13 Tallinn

CHB Kindlustusmaakler, Registrikood 11327553, aadress: Jõe 2b Tallinn 10151

AS Atea, Registrikood 10088390, aadress: Pärnu mnt 139C Tallinn

Telemarket OÜ, Registrikood 12500564, aadress: Mõisa allee 5-1 Tartumaa

UAB Asseco Lietuva, Registrikood 302631095, aadress: Kalvarij g. 125 Vilnius Leedu Vabariik

Ultima Kindlustusmaakler OÜ, Registrikood 12626472, aadress: Tartu mnt 53, Tallinn 10115

Hannover Rück SE Tyskland filial, Registrikood: Hannover HRB 6778, aadress: Hantverkargatan 25, S-10422 Stockholm Rootsi

Isikuandmed on mistahes andmed füüsilise isiku kohta, mis on kindlustusandjale vajalikud elukindlustuslepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

Isikuandmete töötlemine on isikuandmetega tehtav toiming (sh isikuandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, päringute teostamine jne), mis on kindlustusandjale vajalik elukindlustuslepingu sõlmimisel kindlustusriski hindamiseks ja võimaliku kindlustusjuhtumi korral kindlustushüvitise väljamaksmiseks. Elukindlustuslepingu sõlmimisel ning täitmisel töötleb Mandatum Life kindlustusvõtjate, kindlustatud isikute ja soodustatud isikute andmeid. Isikuandmeid töödeldakse ainult õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning minimaalses ulatuses, mis on vajalik elukindlustuslepingu sõlmimiseks ning täitmiseks.

Delikaatsed isikuandmed, mida töödeldakse Mandatum Life’s lepingu sõlmimisel ning täitmisel on andmed füüsilise isiku tervisliku seisundi, puude, pärilikkuse ja võimaliku süüteo toimepanemise kohta.

Delikaatsete isikuandmete töötlemine on vajalik kindlustusandjale elukindlustuslepingu sõlmimisele eelneva kindlustusriski hindamiseks ning võimaliku kindlustusjuhtumi korral kindlustushüvitise väljamaksmiseks. Mandatum Life on registreeritud andmekaitse inspektsioonis delikaatsete isikuandmete vastutava töötlejana.

Isikuandmete koosseisu, mida Mandatum Life töötleb kindlustusvõtjate / kindlustatud isikute suhtes on järgmised andmed:

nimi
isikukood
sünniaeg
elukohaandmed
kontaktandmed
andmed surma või sünni kohta
andmed ametikoha kohta
finantsandmed
andmed vara päritolu kohta
maksehäireid kirjeldavad andmed
andmed terviseseisundi kohta
andmed puude kohta
andmed ravikindlustuse kohta
andmed isiku harjumuste kohta
andmed süüteo toimepanemise või selle ohvriks langemise kohta
andmed kriminaalmenetluse kohta
andmed seadusliku esindaja kohta
andmed soodustatud isiku kohta
kliendiga seotud isikute andmed
andmed isiku lähedaste kohta
tervishoiuteenuse osutaja poolt määratud diagnoosid
Kindlustusavalduse esitanud isikul on õigus igal ajal saada teavet Mandatum Life’i valduses olevatest tema isikuandmetest, isikuandmete töötlemise eesmärkidest, isikuandmete koosseisust ja allikatest ning kolmandatest isikutest, kellele on Mandatum Life tema andmeid edastatud.

Kolmandad isikud on erinevad raviasutused, arstid, eksperdid, õigusorganid. Kindlustusavalduse allkirjastamisega annavad kindlustusvõtja ja kindlustatu Mandatum Life’ile nõusoleku saada nende kohta täiendavat teavet raviasutustelt, arstidelt või teistelt kindlustusseltsidelt. Teistel juhtudel toimub isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele ainult seaduses lubatud juhtudel.

Maksualane teabevahetus

Kindlustusandja kogub ja edastab vastavalt maksualase teabevahetuse seadusele maksuhaldurile kindlustuslepinguga seotud isikute kohta vajalikku teavet nende võimaliku välisriigis tekkiva (sh USA, OECDE riigid) maksukohustuse suuruse kindlaksmääramiseks (nt. teavet tasutud kindlustusmaksete, väljamaksete või lepingu reservi kohta). Maksuhalduril on õigus rahvusvaheliste lepingute või seadusega sätestatud juhtudel edastada vastav teave välisriigi ametiasutusele (täiendav info Rahandusministeeriumi kodulehel http://www.fin.ee/fatca)

Vastavalt maksualase teabevahetuse seadusele kogub ja edastab Kindluistusdandja maksuhaldurile teavet kindlustuslepingute kohta, mille kindlustusvõtjaks või soodustatud isikuks on Ameerika Ühendriikide maksuresidendid ehk nimetatud teabevahetus puudutab kliente, kelle tegevus võib kaasa tuua maksukohustuse Ameerika Ühendriikides.

Teabevahetus sisaldab teavet, mis välislepingu või seaduse kohaselt on vajalik kliendiga seotud maksukohustuse suuruse kindlaks määramiseks välisriigis, nt. vajalikud isikuandmed nagu kliendi välisriigi maksukohuslase number, kindlustuslepingu reservi või väljamaksete suurus. Kindlustusandja poolt kogutud ja saadud teabe edastab Eesti maksuhaldur vastavalt välislepingus või seaduses sätestatud juhtudel välisriigi pädevale ametiasutusele.

Vaidluste lahendamine

Klientidel on võimalus pöörduda kindlustuslepingust tekkiva võimaliku nõude osas kindlustusandja vastu kohtusse või Eesti Kindlustusseltside Liidu juures tegutsevasse lepitusorganisse (Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn, tel 667 1800, lepitus@eksl.ee, www.eksl.ee). Kindlustusandja tegevuse üle teostab järelevalvet Eesti Finantsinspektsioon (Sakala 4, Tallinn)